Ασφάλιση ζωής – Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε

13 Ιούν
Ασφάλιση ζωής - Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε

Ασφάλιση ζωής – Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε

Τι είναι η ασφάλιση ζωής?

Η ασφάλιση ζωής, πολλές φορές, συγχέεται με την ασφάλιση υγείας. Ωστόσο, οι δύο αυτές έννοιες διαφοροποιούνται ως προς την κάλυψη που προσφέρουν. Η μεν ασφάλιση υγείας καλύπτει περιστατικά νοσηλείας από ένα ατύχημα ή μια ασθένεια. Η ασφάλιση ζωής καλύπτει τους δικαιούχους που έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση πρόωρου θανάτου του. Το κεφάλαιο δίνεται εφάπαξ σε περίπτωση θανάτου είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια. Η ασφάλεια ζωής, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες – υποχρεώσεις ή επιθυμίες που έχει ο κάθε ένας. Διαφοροποιείται προκειμένου να εξασφαλίσει τους αγαπημένους του έναντι οικονομικών συνεπειών που θα προκύψουν από την πρόωρη απώλεια ζωής του. Η ασφάλιση ζωής και όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε, χωρίζεται κυρίως σε τρεις κατηγορίες: απλή, ισόβια και μικτή ασφάλιση ζωής.

Τι είναι η απλή ασφάλιση ζωής?

Η απλή ασφάλιση ζωής καλύπτει τον ασφαλισμένο με το κεφάλαιο που ο ίδιος έχει ορίσει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πχ 10 – 20 – 30 χρόνια). Εμπεριέχει είτε σταθερό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για όλα τα χρόνια ασφάλισης, είτε υφίσταται μείωση του κεφαλαίου κάθε χρόνο. Η περίπτωση μειούμενου κεφαλαίου απευθύνεται κυρίως στην ασφάλιση δανειοληπτών, οι οποίοι σε βάθος χρόνου θα έχουν μικρότερες ανάγκες ασφάλισης, αφού το δάνειό τους μειώνεται. Επιπρόσθετα, η ασφάλιση ζωής μειούμενου κεφαλαίου απευθύνεται και σε γονείς με μικρά παιδιά. Συνήθως έχουν ανάγκη για μεγαλύτερα κεφάλαια όσο τα παιδιά τους είναι μικρής ηλικίας και μικρότερα κεφάλαια όσο εκείνα μεγαλώνουν.

Τι είναι η ισόβια ασφάλιση ζωής?

Σε αντίθεση με την απλή ασφάλιση ζωής, όπου ο ασφαλιζόμενος ορίζει κατά την σύναψη του συμβολαίου τη διάρκεια ασφάλισής του, στην περίπτωση της ισόβιας ασφάλισης δεν ορίζεται η διάρκεια. Έτσι, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δίνεται στους δικαιούχους του, όποτε και αν επέλθει η απώλεια ζωής του. Η ισόβια ασφάλιση ζωής, χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, σε αυτή της ισόβιας ισοβίων καταβολών και σε αυτή της ισόβιας περιορισμένων καταβολών. Στην περίπτωση ισόβιας ισοβίων καταβολών, ο ασφαλιζόμενος πληρώνει τα ασφάλιστρα του συμβολαίου του όσο ζει. Στην περίπτωση ισόβιας περιορισμένων καταβολών, ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ένα διάστημα (να προπληρώσει ουσιαστικά) τα ασφάλιστρα για το συμβόλαιό του και στη συνέχεια να σταματήσει να πληρώνει, ενώ το συμβόλαιο έχει και πάλι ισόβια διάρκεια.

Τι είναι η μικτή ασφάλιση ζωής?

Η μικτή ασφάλιση ζωής, αποδίδει στον ασφαλιζόμενο ή τους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ίδιος, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Στη μικτή ασφάλιση ζωής, ο ασφαλιζόμενος ορίζει το ποσό αλλά και το διάστημα για το οποίο θα είναι ασφαλισμένος. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου, νωρίτερα από την ασφαλιζόμενη διάρκεια, οι δικαιούχοι του λαμβάνουν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Αν στη λήξη διάρκειας του συμβολαίου, ο ασφαλιζόμενος είναι εν ζωή, τότε το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο το λαμβάνει ο ίδιος. Στην περίπτωση της μικτής ασφάλισης ζωής, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δίνεται σε κάθε περίπτωση, είτε στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο είτε στους δικαιούχους που έχει ορίσει. Για το λόγο αυτό, είναι ακριβότερη η ασφάλιση συγκριτικά με μια απλή ασφάλιση ζωής. Επιπροσθέτως, πολλοί επιλέγουν τη μικτή ασφάλιση για αποταμιευτικούς σκοπούς, εφόσον οι ίδιοι θα λάβουν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση που είναι εν ζωή κατά τη λήξη του συμβολαίου.

Ενδεικτικές καλύψεις που μπορούν να δοθούν με ένα συμβόλαιο ασφάλισης ζωής

Σε ένα συμβόλαιο ασφάλισης ζωής, εκτός από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου, μπορούν να προστεθούν και άλλες καλύψεις όπως:

 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων: Η κάλυψη αυτή είναι γνωστή και ως Α.Π.Α. Ενεργοποιείται στην περίπτωση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια του ασφαλιζόμενου ή συμβαλλόμενου. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τα έξοδα των ασφαλίστρων για το συμβόλαιο.
 • Κεφάλαιο Μόνιμης Ανικανότητας: Η κάλυψη αυτή είναι γνωστή και ως Μ.Ο.Α. Η κάλυψη αυτή, αφορά κεφάλαιο το οποίο δίνεται στον ασφαλιζόμενο, σε περίπτωση που υποστεί μόνιμη ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.
 • Απώλεια Εισοδήματος: Η κάλυψη αφορά την πρόσκαιρη αναπλήρωση του εισοδήματος του ασφαλιζόμενου, σε περίπτωση ατυχήματος ή/και ασθένειας που θα υποστεί και δεν θα είναι ικανός να εργαστεί. Κυρίως απευθύνεται τους ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος του ασφαλιζομένου, η κάλυψη του αποζημιώνει έξοδα που θα γίνουν εκτός νοσοκομείου.
 • Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών: Σε περίπτωση διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας, ο ασφαλιζόμενος λαμβάνει ένα ποσό που έχει ορίσει ο ίδιος στο συμβόλαιο του.
 • Νοσοκομειακό/ Χειρουργικό Επίδομα: Σε περίπτωση νοσηλείας ή σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης του ασφαλιζομένου, ο ίδιος λαμβάνει ένα ποσό αποζημίωσης που έχει συμφωνηθεί.

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλιση ζωής?

 Η ασφάλιση ζωής απευθύνεται σε όλους όσους η πρόωρη απώλεια ζωής τους θα επέφερε άμεσα οικονομικά προβλήματα στην οικογένειά τους, στην επιχείρησή τους ή σε τρίτους. Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλιση ζωής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από ένα φυσικό πρόσωπο σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο είτε από ένα νομικό πρόσωπο σε ένα φυσικό πρόσωπο.

Ορισμένα παραδείγματα ασφάλισης:

 • Οικογένειες
 • Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Επιχειρηματίες
 • Ιδιώτες με δάνεια
 • Συνέταιροι (ασφάλιση συνεταίρων)
 • Επιχειρήσεις που ασφαλίζουν ανθρώπους «κλειδιά»
 • Ασφάλιση ζωής ως προστασία από φόρους κληρονομίας και μεταβίβασης περιουσίας

Πόσο κοστίζει η ασφάλιση ζωής?

Το κόστος ασφάλισης ζωής εξαρτάται κυρίως από παράγοντες όπως: η ηλικία του ασφαλιζόμενου, το επάγγελμα, το πιθανό ιστορικό υγείας, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, την ασφαλιστική εταιρεία και πιθανές άλλες καλύψεις που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο ασφάλισης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση ζωής και όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την ασφάλιση ζωής επικοινωνήστε μαζί μας