Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης – Directors & Officers Liability 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - DIRECTOS & OFFICERS LIABILITY

Το επιχειρησιακό περιβάλλον έχει γίνει πλέον παγκόσμιο  με διασυνδεδεμένες εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης, με αποτέλεσμα τα Στελέχη μιας επιχείρησης, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) , ακόμα και οι Διευθυντές να αντιμετωπίζουν ευθύνες τις οποίες δεν είχαν στο παρελθόν. Ως αποτέλεσμα αυτού τα στελέχη, το Δ.Σ. και οι διευθυντές των επιχειρήσεων πρέπει να είναι καλυμμένοι έναντι της εταιρείας, των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών, της κοινωνίας, των μετόχων και γενικά όλων των άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενων με την επιχείρηση (stakeholders). Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης – Directors and Officers Liability, ή όπως είναι γνωστή στον επιχειρησιακό κλάδο, Ασφάλιση D&O, προστατεύει τα μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και τους διευθυντές μιας επιχείρησης.

Με την Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης – Directors & Officers Liability, προστατεύονται κυρίως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι διευθυντές και τα στελέχη μιας επιχείρησης (φυσικά πρόσωπα), έναντι απαιτήσεων που μπορεί να εγερθούν εναντίον τους από τρίτους (επίσημες αρχές – μετόχους – υπαλλήλους – συναλλασσόμενους κλπ.)  με τον ισχυρισμό ότι τους προκάλεσαν οικονομική ή ηθική βλάβη στα πλαίσια λήψης αποφάσεων, εξάσκησης διοικητικών καθηκόντων ή μη τήρησης των υποχρεώσεων τους ως όφειλαν.

Το Δ.Σ., τα στελέχη και οι διευθυντές μιας επιχείρησης, έχουν τα εξής καθήκοντα:

 • Την τήρηση του νόμου, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.).
 • Την υποχρέωση να δρουν πάντα για το Εταιρικό Συμφέρον της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.
 • Έχουν το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
 • Την ευθύνη να ενημερώνουν τους stakeholders για οποιαδήποτε απόφασή τους, καθώς επίσης την έγκαιρη ενημέρωση αυτών για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας.

Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις παρακάτω ευθύνες:

 • Ευθύνη έναντι της Εταιρείας.
 • Ευθύνη έναντι παντός τρίτου (πχ εργαζομένους, δημόσιο, κλπ.).
 • Αστική ή/και Ποινική Ευθύνη.

Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των μελών του Δ.Σ., των στελεχών και των διευθυντών εφόσον:

 • Η πράξη έγινε κατά της εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί.
 • Οι πράξεις είναι υπαίτιες και παράνομες.
 • Η πράξη δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης.

Οι ευθύνες και τα καθήκοντα των παραπάνω ομάδων, όπως είδαμε, είναι αρκετά και στην περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος και χρειαστεί διεξαγωγή έρευνας ή ακόμα και νομική προστασία, ο εκάστοτε εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να αναλάβει το οικονομικό κόστος για τον διευθυντή. Ως αποτέλεσμα, ο διευθυντής θα επωμιστεί όλες τις δαπάνες ο ίδιος, οι οποίες ενδέχεται να είναι υψηλές. Η υπεράσπιση εναντίον αγωγών και κατηγοριών, ακόμα και αβάσιμων, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα και μια αποπομπή μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ενώ οι εφέσεις απλώς θα παρατείνουν την αναμονή και την αβεβαιότητα. Εντωμεταξύ, οι άμεσες οικονομικές συνέπειες της απώλειας εσόδων ή περιουσιακών στοιχείων και οι επιπτώσεις αυτών στην καθημερινή ζωή μπορεί να είναι καταστροφικές.

Σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις στις μέρες μας είναι πιθανό να προκύψουν λάθη, παραλείψεις, ζημιές, κακή ή λανθασμένη διαχείριση, παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας ή/και των κανονισμών εργασίας, παραβίαση του καταστατικού της εταιρείας. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα λανθασμένων ενεργειών από στελέχη, Δ.Σ. ή/ και τους διευθυντές μιας επιχείρησης. Όπως είναι αντιληπτό τέτοιου είδους ενέργειες μπορούν να πλήξουν μια εταιρεία αλλά και τις παραπάνω ομάδες ατομικά. Με την Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης – Directors & Officers Liability, το οικονομικό κόστος αυτών των ζημιών μπορεί να καλυφθεί από μια ασφαλιστική εταιρεία.

Ευθύνη «Εις Ολόκληρον»

Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται «εις ολόκληρον» αν αποδειχθεί ότι οι εκπρόσωποι μιας  Α.Ε. με πράξεις τους υπαίτιες προκάλεσαν την αδικοπρακτική ευθύνη της εταιρίας, τότε μπορεί και αυτοί να είναι εναγόμενοι μαζί με την εταιρεία και να ευθύνονται για την αποζημίωση του ενάγοντα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Ποινικές Διατάξεις:

 • Παραβάσεις μελών Δ.Σ.
 • Παραβάσεις σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία τη εταιρείας.
 • Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό.
 • Παραβάσεις σχετικά με την Γ.Σ.

Βασικές καλύψεις ενός συμβολαίου Directors & Officers

 • Κάλυψη της ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου (διευθυντών και στελεχών) της εταιρίας, έναντι απαιτήσεων τρίτων όπως: επίσημες αρχές, συναλλασσόμενοι, μέτοχοι, εργαζόμενοι, πελάτες, εξαιτίας: αποφάσεων – λαθών – παραλήψεων κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.
 • Προστασία του ισολογισμού της εταιρείας.
 • Προστασία της ατομικής περιουσίας των:
 1. Μελών του Δ.Σ.
 2. Στελεχών.
 • Διευθυντών.
 • Διευκόλυνση των επιχειρήσεων να απορροφήσουν ευκολότερα τις οικονομικές απώλειες χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά τα κέρδη τους.
 • Προστασία των συμφερόντων των μετόχων αλλά και η προσωπική περιουσία των στελεχών.
 • Προστασία των στελεχών από ανασφάλεια για το μέλλον τους όσο αυτά ασκούν τα καθήκοντα τους.
 • Ασφαλέστερη ανάπτυξη της επιχείρησης εφόσον έχουν παρθεί μέτρα από πιθανούς κινδύνους.
 • Καλύπτεται η επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση.
 • Το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης.
 • Καλύπτονται τα έξοδα υπεράσπισης.
 • Καλύπτονται τα έξοδα ερευνών.

Ποιοι πρέπει να έχουν συμβόλαιο Ασφάλισης D&O:

 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 • Δημόσιες επιχειρήσεις.
 • Εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο (Ελλάδα & Εξωτερικό).
 • Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.
 • Πολυεθνικές εταιρίες.
 • Φιλανθρωπικοί οργανισμοί.
 • Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα.

Έξοδα που καλύπτονται μέσω της Ασφάλισης D&O:

 • Χρηματικά ποσά εξωδικαστικού συμβιβασμού.
 • Ποσά που θα εκδικαστούν ως χρηματική αποζημίωση.
 • Έξοδα υπεράσπισης και ερευνών.
 • Απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων.
 • Έξοδα νομικής στήριξης.
 • Ευθύνη Εταιρείας.
 • Απώλεια Χρημάτων.
 • Προσωπικό Ατύχημα.
 • Η απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης της επιχείρησης ή κατά τη μεταφορά τους.

Η ευθύνη της εταιρείας, η απώλεια χρημάτων και το προσωπικό ατύχημα είναι προαιρετικές καλύψεις και ο λήπτης της ασφάλισης έχει την δυνατότητα εάν επιθυμεί να τις προσθέσει στο συμβόλαιο ή όχι.

Λόγοι που απαιτείται η Ασφάλιση Στελεχών Διοίκησης – D&O Insurance

 1. καλύπτει τις αγωγές που προκαλούνται από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης
 2. προστατεύει τα στελέχη από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές
 3. εξυπηρετεί στην προσέλκυση ικανότερων στελεχών που μπορούν να αναλάβουν θέσεις υψηλής ευθύνης
 4. προστατεύει τα στελέχη από περικοπές προσωπικού, μειώσεις μισθών, διακρίσεις κλπ οι οποίες μπορούν να επιφέρουν απαιτήσεις από τους εργαζόμενους προς τα στελέχη
 5. παρέχει κάλυψη στα στελέχη όσον αφορά τις δραστηριότητες της επιχείρησης στο εξωτερικό
 6. καλύπτει τα στελέχη από τους αυστηρότερους και τακτικότερους ελέγχους από Ρυθμιστικές / Εποπτικές αρχές σχετικά με την εταιρική διαφάνεια που απαιτείται
 7. Σχετικά με την Ευθύνη Νομικού Προσώπου έναντι τρίτων ακολουθείται η θεωρία σύμφωνα με την οποία η δράση των οργάνων του νομικού προσώπου είναι δράση του ίδιου του νομικού προσώπου. Ο Αστικός Κώδικας (Α.Κ.) ορίζει ότι ο υφιστάμενος ζημίας έχει υπεύθυνο έναντι αυτού και το νομικό πρόσωπο.
 8. Οι αρμοδιότητες των μελών Δ.Σ. αυξάνοντα με το νέο Νόμο για τις Α.Ε.

Έξοδα που ΔΕΝ Καλύπτονται:

 • Προσωπικό Όφελος των στελεχών.
 • Δόλος.
 • Επιδόματα, Bonus, Αποζημίωση Απόλυσης.
 • Σωματικές Βλάβες.
 • Υλικές Ζημιές.
 • Επαγγελματική Ευθύνη.
 • Ρύπανση.
 • Γνωστές Απαιτήσεις, Γνωστά Γεγονότα, Προηγούμενες Δίκες.
 • Υπεξαίρεση Δ.Σ., Στελεχών, Διευθυντών (Καλύπτεται μόνο η Υπεξαίρεση Υπαλλήλων).

Ενδεικτικά παραδείγματα καλυπτόμενων απαιτήσεων ζημιών στην Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών:

 1. Απαιτήσεις μετόχων για σύναψη δανείων με δυσμενείς όρους ή για εξαγορά που προκάλεσε ζημιά στην εταιρεία ή για απαίτηση κατά της Διοίκησης για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων.
 2. Απαιτήσεις αποζημίωσης αντιπροσώπων – προμηθευτών από διακοπή συνεργασίας.
 3. Απαίτηση αποζημίωσης πελατών για παραπλάνηση.
 4. Απαιτήσεις αποζημίωσης από ανταγωνιστή για κατάχρηση πλεονεκτικής θέσης στην αγορά ή για συκοφαντική δυσφήμηση.
 5. Νομική προστασία για την αντιμετώπιση έρευνας εισαγγελικών αρχών για παράνομες πρακτικές (χωρίς να καλύπτονται πιθανά πρόστιμα και ποινές που θα επιβληθούν).
 6. Απαιτήσεις εργαζομένων για σεξουαλική παρενόχληση, άδικη απόλυση ή διάκριση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ασφάλιση Λαθών & Παραλείψεων – Errors & Omissions Insurance 

Ένας άλλος τύπος συμβολαίου Αστικής Ευθύνης, είναι αυτός των ‘Λαθών & Παραλείψεων”.

Τέτοιου είδους συμβόλαια απευθύνονται κυρίως σε εταιρίες που έχουν τεχνικούς και σε ελεύθερους επαγγελματίες (τεχνικούς), οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε τρίτους από την εργασία τους λόγω λάθους ή παράληψης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ασφάλιση ευθύνης εταιριών διαχείρισης – Management Liability 

Η ασφάλιση ευθύνης εταιριών διαχείρισης (management companies), έχει αρκετά κοινά με την ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης (D&O), όμως απευθύνεται κυρίως σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται με τη διαχείριση και παρέχει κάλυψη στα στελέχη της εταιρίας καθώς και την ίδια την εταιρία, από πιθανές νομικές απαιτήσεις τρίτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.