Ασφάλιση Μεταφορών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Με την ασφάλιση μεταφορών καλύπτουμε πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του εμπορεύματος, είτε εντός της Ελλάδος, είτε σε εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται από τη χώρα, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο – πλοίο – αεροπλάνο – τραίνο κλπ).
Οι όροι της ασφάλισης μεταφοράς, διέπονται από τις Ρήτρες των LLOYD’S και οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται συνοπτικά στις πιο κάτω κατηγορίες:

Καλύψεις που παρέχονται στην ασφάλιση μεταφορών:

  • Κάλυψη με Ρήτρα Α (All risks) (κατά παντός κινδύνου) με την οποία καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με εξαίρεση γεγονότα που πάγια εξαιρούνται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά, κλπ.
  • Κάλυψη με Ρήτρα B (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, όπως και η ρήτρα C, αλλά έχει πιο διευρυμένη κάλυψη, χωρίς όμως αυτή να προσεγγίζει τα δεδομένα της Ρήτρας Α
  • Κάλυψη με Ρήτρα C (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφόσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με συγκεκριμένους κινδύνους όπως ενδεικτικά:
  • Χερσαίες Μεταφορές: πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από την πορεία (εκτροχιασμό ή εκτροπή από το οδόστρωμα) κλπ. σχετικούς κινδύνους ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)
  • Θαλάσσιες Μεταφορές: πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία κλπ. σχετικούς κινδύνους που προέρχονται από ατύχημα (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)

Από τις προαναφερόμενες ρήτρες οι συνήθως χρησιμοποιούμενες είναι η Ρήτρα A & C. Επιπλέον, οι ρήτρες αυτές μπορούν να διευρυνθούν με επιμέρους ασφαλιστικές καλύψεις όπως για παράδειγμα: κινδύνων πολέμου, απεργιών, κακόβουλων ενεργειών, κάλυψη label cover κλπ, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Για τους οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν φορτία, εντός και εκτός Ελλάδας, πολλές φορές οι εργοδότες τους προσφέρουν παροχές ζωής και υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.