Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στην ασφάλιση τεχνικών έργων αναφερόμαστε συνήθως σε συμβόλαια «κατά παντός κινδύνου» με τα οποία ασφαλίζονται τεχνικά έργα κάθε είδους, είτε είναι υπό κατασκευή, είτε πρόκειται για ανέγερση έργου, για έργα κατεδάφισης, έργα επέκτασης υφιστάμενης εγκατάστασης κλπ. Οι καλύψεις των συμβολαίων «κατά παντός κινδύνου» καλύπτουν κατά κύριο λόγο ότι δεν εξαιρείται ρητά. Μεταξύ άλλων καλύπτονται τυχαία γεγονότα, πυρκαγιά, κλοπή, σεισμός, γενική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη εργοδότη, κακόβουλες ενέργειες, απώλεια κερδών, απώλεια προϋπολογισμένων κερδών (A.L.O.P – Advance Loss of Profit) κλπ. Τα προς ασφάλιση έργα, μπορεί να είναι ιδιωτικά, δημόσια ή Σύμπραξη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Κατηγορίες ασφάλισης τεχνικών έργων ανάλογα με τον τύπο του έργου:

 • Κατά παντός κινδύνου εργολάβων (C.A.R – Contractors All Risks)
  Καλύπτονται οι εργασίες βάση σύμβασης, ο εργοστασιακός εξοπλισμός, ο μηχανολογικός εξοπλισμός του έργου – σκαλωσιές – εργαλεία – λυόμενες κατασκευές στέγαση προσωπικού, τα υλικά κατασκευής, τυχόν δαπάνες αποκομιδής ερειπίων, η Αστική Ευθύνη, οι ζημιές σε υπάρχουσα περιουσία κλπ.
 • Κατά παντός κινδύνου συναρμολογήσεως (E.A.R – Election All Risks)
  Καλύπτονται ζημιές κυρίως σε έργα συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητων μηχανημάτων, παραγωγικών μονάδων κλπ.
 • Κατά παντός κινδύνου μηχανικού εξοπλισμού (C.P.M – Contractors’ Plant and Machinery)
  Καλύπτονται ζημιές στα οχήματα και στον μηχανικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στα εργοτάξια
 • Ασφάλιση ολοκληρωμένων έργων πολιτικού μηχανικού (CECR – Civil Engineering Completed Risks)
  Καλύπτονται ζημιές σε έργα μετά την περάτωση και μέχρι την παράδοση τους
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (E.E.I – Electronic Equipment Insurance)
  Καλύπτονται ζημιές σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστήματα παρακολούθησης ηλεκτρονικών μονάδων και εγκαταστάσεων, μηχανήματα ιατρικής χρήσης, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμοί ραδιοτηλεοπτικών μονάδων κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση έργων επικοινωνήστε μαζί μας.