Ασφάλιση Πιστώσεων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον σημαίνει ανάληψη ορισμένων κινδύνων όπως καθυστέρηση πληρωμών, εταιρικές πτωχεύσεις, απλήρωτα τιμολόγια και άλλα. Τέτοιοι κίνδυνοι θέτουν την βιωσιμότητα της επιχείρησής σας σε κίνδυνο. Για να αποφύγετε την πτώχευση της επιχείρησής σας πρέπει να αποφύγετε ή να μειώσετε τους κινδύνους αυτούς. Πιστωτικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που υπάρχει σε μία επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό να μην εισπράξουν έγκαιρα τις απαιτήσεις τους ή ακόμα, σε μερικές περιπτώσεις να μην τις εισπράξουν ποτέ. Η Ασφάλιση Πιστώσεων αναλαμβάνει να καλύψει αυτόν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Με Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύονται οι εμπορικές σας απαιτήσεις και παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε μεγέθους επιχείρηση να εμπορεύεται με ασφάλεια, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων αναφέρεται σε διάφορα είδη ασφαλίσεων που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές πιστώσεις όπως:

 • Εμπορική ασφάλιση πίστωσης, που αγοράστηκε από επιχειρήσεις για να ασφαλιστεί η πληρωμή της πίστωσης που επεκτείνεται από την επιχείρηση
 • Ασφάλιση προστασίας πληρωμών, που αγοράστηκε από καταναλωτές για να ασφαλιστεί η πληρωμή της πίστωσης που επεκτείνεται στον καταναλωτή
 • Πιστωτικό παράγωγο, χρηματοοικονομικό μέσο ή τεχνική σχεδιασμένη να διαχωρίζει και, στη συνέχεια, να μεταφέρει τον πιστωτικό κίνδυνο ενός υποκείμενου δανείου

Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ένα προϊόν διαχείρισης κινδύνου που προσφέρονται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων σε επιχειρηματικές οντότητες που επιθυμούν να προστατεύσουν τους λογαριασμούς τους που εισπράττονται από ζημίες λόγω πιστωτικών κινδύνων όπως ως παρατεταμένη αθέτηση, αφερεγγυότητα ή πτώχευση. Αυτό το ασφαλιστικό προϊόν είναι ένας τύπος ασφάλισης περιουσίας, και δεν πρέπει να συγχέεται με προϊόντα όπως η ασφάλιση ζωής ή πιστωτικής αναπηρίας, τα οποία αποκτούν τα άτομα για να προστατεύσουν από τον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος που απαιτείται για την πληρωμή χρεών.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων, είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν που επιτρέπει στους επιχειρηματίες να διασφαλίσουν την αποπληρωμή της πίστωσης εάν ο οφειλέτης πεθάνει, αρρωστήσει ή καταστεί ανάπηρος, χάσει εργασία ή αντιμετωπίζει άλλες περιστάσεις που μπορεί να τον εμποδίσουν να κερδίσει εισόδημα για την εξυπηρέτηση του χρέους. Δεν πρέπει να συγχέεται με την ασφάλιση προστασίας εισοδήματος, η οποία δεν αφορά ειδικά ένα χρέος αλλά καλύπτει οποιοδήποτε εισόδημα.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων συνήθως καλύπτει τις πληρωμές για μια πεπερασμένη περίοδο, συνήθως 12 μήνες, οπότε ενδέχεται να διατίθενται στο εμπόριο ως βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εισοδήματος. Η Ασφάλιση Πιστώσεων διαφέρει από άλλους τύπους ασφάλισης όπως η ασφάλιση κατοικίας, καθώς μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί εάν είναι σωστό για ένα άτομο ή όχι.

Υπάρχουν κάποιες βασικές κατηγορίες όσον αφορά την Ασφάλιση Πιστώσεων όπως:

Κατηγοριοποίηση σε σχέση με τον αγοραστή:

 • Πιστώσεις Εσωτερικού
 • Πιστώσεις Εξωτερικού

Κατηγοριοποίηση σε σχέση με την διάρκεια Πίστωσης

 • Βραχυπρόθεσμη (έως 12 μήνες)
 • Μεσοπρόθεσμη (12 μήνες έως 5 έτη)
 • Μακροπρόθεσμη (άνω των 5 ετών)

Κατηγοριοποίηση σε σχέση με τον κίνδυνο

 • Εμπορικό
 • Πιστωτικό
 • Κατασκευαστικό
 • Πολιτικό

Στην Ασφάλιση Πιστώσεων ΔΕΝ καλύπτονται τα εξής:

 • Πώληση προς το δημόσιο (διοικητικά δικαστήρια)
 • Πωλήσεις σε μακροχρόνιο διακανονισμό (leasing)
 • Πωλήσεις σε ιδιώτες
 • Αμφισβητούμενη απαίτηση
 • Πωλήσεις σε συνδεδεμένες ή συγγενείς επιχειρήσεις
 • Πωλήσεις σε οφειλέτες που δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα
 • Συναλλαγές με κυβερνήσεις – κράτη (εποπτευόμενους φορείς, ιδρύματα, κλπ.)
 • Φυσικά αίτια: σεισμό, ατομική έκρηξη, έκρηξη ηφαιστείου
 • Πόλεμο, εμφύλιο, στάση, επανάσταση, τρομοκρατικές ενέργειες
 • Να βρίσκεται πριν την ασφάλιση σε καθεστώς αποδεδειγμένης φερεγγυότητας ή καθυστέρησης πληρωμής και να ήταν γνωστό στον ασφαλισμένο
 • Όπως σε όλες τις ασφαλίσεις υπάρχει η απαίτηση ο ασφαλισμένος να ενεργεί σαν να ήταν ανασφάλιστος

Πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Πιστώσεων:

 • Διευρύνει τις επιλογές χρηματοδότησης της εταιρείας με την αύξηση της βάσης δανεισμού της
 • Ενισχύει την αποτελεσματικότητα του τμήματος πιστωτικού ελέγχου της εταιρείας με την συνεχή παρακολούθηση της φερεγγυότητας των αγοραστών
 • Επιτρέπει στους εξαγωγείς να αναπτυχθούν με ασφάλεια προσφέροντας ανοικτούς όρους πληρωμών
 • Βοηθά τις εταιρείες να αναπτύξουν πωλήσεις με σιγουριά, χωρίς πιστωτικό κίνδυνο σε νέες αγορές
 • Εγγυημένη προστασία κατά της μη πληρωμής
 • Αποτελεσματική Αποζημίωση
 • Διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων σε παγκόσμια βάση

Επιπλέον, η ασφαλιστική σας εταιρεία παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική κατάσταση των πελατών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή εάν είναι σε θέση να σας πληρώσουν. Ακόμα, σας ενημερώνει και σας συμβουλεύει για τις πιστώσεις που θα δώσετε στους αγοραστές σας, αφού έχει εξειδικευμένη γνώση του κλάδου.

Σε ποιους απευθύνεται η Ασφάλιση Πιστώσεων:

Η Ασφάλιση Πιστώσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, στη ναυτιλία, στη βιομηχανία, στα καύσιμα, στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο τροφίμων και γενικά σε κλάδους οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να εξοφλήσουν μέσω πίστωσης.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι ένα πολυεργαλείο που συνδυάζει χρηματοοικονομική και ασφαλιστική κάλυψη, σχεδιασμένο να προστατέψει τις εμπορικές απαιτήσεις της επιχείρησής σας, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στην Delta Insurance Consultants, μπορούμε να παρέχουμε στην επιχείρησή σας το κατάλληλο πρόγραμμα Ασφάλισης Πιστώσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οικονομικές σας δυνατότητες, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο Πιστώσεων, οι οποίες έχουν πολυετή εμπειρία στον χώρο.