Αστική Ευθύνη Ρύπανσης Περιβάλλοντος

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το περιβάλλον αποκτά οικονομική αξία και οι επιχειρήσεις για πρώτη φορά αναλαμβάνουν το κόστος της πρόληψης περιβαλλοντικής ζημιάς καθώς επίσης το κόστος αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς (ρύπανσης). Γι αυτό η Ασφάλιση για Αστική Ευθύνη Ρύπανσης Περιβάλλοντος είναι αναγκαία.

«Ευθύνη εις ολόκληρον & ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι δυο όροι που συναντούμε συχνά στην ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2004/35/ΕΚ ‘Ο ρυπαίνων πληρώνει’, κάθε επιχείρηση που προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση ή θέτει το περιβάλλον σε αντίστοιχο κίνδυνο ζημιάς, θα πρέπει να αναλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ή αποκατάστασης της ζημιάς.

Ως ζημιά στο περιβάλλον ορίζεται

 • Ζημιά στο έδαφος – υπέδαφος, η οποία μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία
 • Ζημιές σε προστατευόμενα είδη και σε φυσικούς οικότοπους η οποία θα επηρεάσει αρνητικά τη διατήρηση τους
 • Ζημιά η οποία επηρεάζει την περιβαλλοντική κατάσταση των υδάτινων πόρων, όπως αυτή ορίζεται από την ΕΕ και από την οδηγία σχετικά με τη στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον

Σε ποιους απευθύνεται η Αστική Ευθύνη Ρύπανσης Περιβάλλοντος:

 • Σε ενεργειακές βιομηχανίες
 • Βιομηχανίες (ορυκτών μεταλλευμάτων, χημικών, πλαστικών,
  μετάλλου, αλουμινίου, μπαταριών, επεξεργασίας ξύλου, κλωστοϋφαντουργίας)
 • Εταιρίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
 • Εταιρίες ανακύκλωσης
 • Μεγάλης κλίμακας βιομηχανίες παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού
 • Βαφεία υφασμάτινων ειδών και βυρσοδεψεία
 • Μεγάλης κλίμακας βιομηχανίες παραγωγής κρεάτων, γαλακτοκομικών προϊόντων και τροφίμων
 • Κτηνοτροφικές μονάδες – επιχειρήσεις πώλησης γεωργικών προϊόντων/ λιπασμάτων
 • Εμπορικές επιχειρήσεις (κλινικές, νοσοκομεία, ιατρικά εργαστήρια,
  εμπορικά κέντρα, εταιρείες εκμετάλλευσης εμπορικών ακινήτων)
 • Κατασκευαστικές επιχειρήσεις
 • Ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες βρίσκονται κοντά σε περιοχές με προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους (Natura)

Τι καλύπτεται με την ασφάλιση ρύπανσης περιβάλλοντος 

 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και περιορισμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικές ζημιές
 • Ζημιά προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίου & τρίτων)
 • Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης
 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα διακοπής εργασιών λόγω ρύπανσης
 • Περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται κατά τη μεταφορά προϊόντων/ αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων
 • Δυνατότητα κάλυψης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος χωρίς να υπάρχουν συνθήκες ρύπανσης