Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Η αβεβαιότητα και ανασφάλεια που χαρακτηρίζει την σημερινή εποχή, προκαλεί ανησυχία σε όλους μας. Οι εργαζόμενοι στις μέρες μας κυριεύονται από ανησυχία για το μέλλον και την οικογένειά τους. Με τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα, προσφέρεται σε εσάς και στους εργαζομένους σας μία παροχή η οποία θα σας αποφέρει οικονομική εξασφάλιση στο αβέβαιο μέλλον.

Μια επιχείρηση, εκτός από ομαδική ασφάλιση για την υγεία των εργαζομένων μπορεί να προσφέρει και ομαδική συνταξιοδότηση, ενδυναμώνοντας την πίστη, την αποδοτικότητα και την αφοσίωση των εργαζομένων για μεγαλύτερο διάστημα. Μέσω της Ομαδικής Συνταξιοδότησης, παρέχεται μια αξιόπιστη λύση αποταμίευσης για το προσωπικό και τα στελέχη, ενώ παράλληλα η ίδια η επιχείρηση επιτυγχάνει φοροαπαλλαγή των εξόδων του συμβολαίου, εκπίπτοντας το σύνολο των ασφαλίστρων ως δαπάνη στο τέλος του έτους (βάσει υφιστάμενης νομοθεσίας). Επίσης, μέσω ενός ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθεί και το bonus των εργαζομένων με φορολογικά προνόμια. Έτσι, μια εταιρία μπορεί να προσελκύει και να διατηρεί καλύτερα, ικανά στελέχη και προσωπικό για μεγαλύτερο διάστημα.

Τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα προσφέρουν στον ασφαλισμένο οικονομική εξασφάλιση κατά την αποχώρησή του από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση) ή ακόμη και οικονομική εξασφάλιση στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος σε περίπτωση απώλειας της ζωής του. Επιπλέον, όσον αφορά τις επιχειρήσεις επιλέγουν ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα για να προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια και οικονομική ανεξαρτησία στο προσωπικό τους, αλλά και γιατί προσφέρουν επενδυτικές λύσεις για μεγαλύτερες αποδόσεις και αποταμιευτικά προγράμματα με εισφορές από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο – εάν αυτός το επιθυμεί.

Πλεονεκτήματα Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων:

 • Διατήρηση του ελέγχου των χρηματοδοτικών ροών της επιχείρησης, χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης αναλογιστικών ή άλλων ελλειμμάτων. Παράλληλα, η επιχείρηση διατηρεί τη δυνατότητα να επανακαθορίζει το ύψος των εισφορών ανάλογα με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.
 • Παροχή σημαντικής επενδυτικής συσσώρευσης μέσω υψηλών εγγυημένων αποδόσεων
 • Παροχή στους εργαζόμενους ισχυρού κινήτρου για συνταξιοδοτική αποταμίευση
 • Ευελιξία στην επιλογή των χαρακτηριστικών τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με το καλύτερο τρόπο στις ασφαλιστικές ανάγκες των εργαζομένων μιας επιχείρησης
 • Παροχή προστασίας στην οικογένεια των ασφαλισμένων έναντι απρόσμενων κινδύνων (θάνατος, μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένο)
 • Οι καταβολές ασφαλίστρων και παροχών υπόκεινται σε συγκεκριμένη φορολογική αντιμετώπιση
 • Ευκολία στη διαχείριση και διαφάνεια στους όρους του προγράμματος
 • Ενσωμάτωση στο σύστημα Διοίκησης των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να αποτελούν ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Δυνατότητα ανταγωνιστικού επιτοκίου έναντι των τραπεζών

Οι ασφαλιστικές εταιρείες, όντας πλέον γνώστες του κλάδου, προσφέρουν σύγχρονες λύσεις συσσώρευσης κεφαλαίου με εισφορές εργοδότη ή / και εργαζόμενου. Επιπροσθέτως, σας δίνεται το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής όσον αφορά: το ποσοστό εισφορών, το ποσοστό αναλογίας εισφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων και την επενδυτική στρατηγική.

Οφέλη Ομαδικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος:

Επιχείρηση:

 • Παρέχει κίνητρα στους εργαζομένους της με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο αποδοτικοί, περισσότερο αφοσιωμένοι στην επιχείρηση, καθώς επίσης δημιουργούνται μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.
 • Προσελκύει νέα ικανά στελέχη
 • Υπάρχουν φοροαπαλλαγές στην επιχείρηση
 • Δυνατότητα αλλαγής συχνότητας και ποσού αποταμίευσης
 • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών

Εργαζόμενος:

 • Έχει φορολογικά οφέλη βάσει Ν.4172/2013
 • Αισθάνεται ασφαλής γνωρίζοντας ότι έχει ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό
 • Ενισχύονται οι παροχές που δίνονται μέσω της κοινωνικής ασφάλισης όταν συνδυάζονται με ομαδική ιδιωτική σύνταξη
 • Δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς
 • Μπορεί να προγραμματίσει τα έξοδά του με λιγότερο άγχος

Υπάρχουν δύο (2) ειδών Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα.

 1. Πρόγραμμα Εγγυημένου Κεφαλαίου

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν την προστασία του επενδυόμενου κεφαλαίου τους. Η ασφαλιστική εταιρεία επενδύει τα αποταμιευόμενα ποσά κυρίως σε ομόλογα εκδοτών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και εγγυάται ετησίως ένα ελάχιστο επιτόκιο, ενώ αποδίδει στους ασφαλισμένους την όποια υπεραπόδοση προκύψει. Επιλέγοντας ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Εγγυημένου Κεφαλαίου, δεν αναλαμβάνετε κανένα επενδυτικό κίνδυνο.

 1. Πρόγραμμα μη Εγγυημένου Κεφαλαίου – Επενδύσεων

Επιλέγοντας ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα επενδύσεων, αποκτάτε πρόσβαση σε υψηλότερες αποδόσεις αναλαμβάνοντας τον αντίστοιχο επενδυτικό κίνδυνο. Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε κάποιες στρατηγικές που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια.

Οι καλύψεις που περιέχονται σε ένα Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα ποικίλουν ανάλογα την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος. Στη Delta Insurance Consultants μπορούμε να δημιουργήσουμε για εσάς και τους εργαζόμενους σας το κατάλληλο Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, βάσει των αναγκών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.