Επενδυτικά Προγράμματα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανάλογα με το προφίλ του υποψηφίου επενδυτή και την οικονομική του δυνατότητα, μπορούμε να μελετήσουμε και να προτείνουμε επενδυτικό πλάνο, σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε ενδιαφερόμενου.

Η επένδυση, σε αντίθεση με την αποταμίευση, επειδή εμπεριέχει τον παράγοντα του επενδυτικού ρίσκου, δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερες αποδόσεις και κέρδη σε σύγκριση με την απλή αποταμίευση.

Στάδια υλοποίησης επένδυσης

 1. Ανάλυση του επενδυτικού προφίλ του υποψήφιου επενδυτή – ανάλυση επενδυτικών αναγκών.
  Κατά το στάδιο αυτό, μέσα από συζήτηση με τον υποψήφιο επενδυτή δημιουργούμε το επενδυτικό του προφίλ, αναλύουμε τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης και το ύψος της επιθυμητής επένδυσης.
 2. Μελέτη των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου.
  Στο δεύτερο βήμα γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων του επενδυτικού προφίλ και η κατηγοριοποίηση του επενδυτή, βάση της οποίας θα γίνει και η πρόταση επένδυσης.
 3. Παρουσίαση ανάλυσης της επενδυτικής πρότασης στον υποψήφιο επενδυτή.
  Κατά το 3ο βήμα γίνεται παρουσίαση και ανάλυση της επενδυτικής μελέτης, ανάλυση όρων συμβολαίων, υπολογισμός επενδυόμενου κεφαλαίου στη λήξη της επένδυσης και πιθανές πρόωρες ρευστοποιήσεις.
 4. Αποδοχή πρότασης επένδυσης από τον επενδυτή. 
  Κατά το στάδιο αυτό, ο υποψήφιος προς επένδυση αποδέχεται την πρόταση και στέλνεται η αίτηση επένδυσης προς την ασφαλιστική εταιρία που έχουμε επιλέξει.
 5. Αποδοχή – Έκδοση συμβολαίου.
  Κατά το βήμα αυτό, η εταιρία στην οποία που έχουμε επιλέξει να επενδύσουμε τα χρήματα μας, επεξεργάζεται την αίτηση επένδυσης, ενώ ενδέχεται να ζητήσει περεταίρω οικονομικά στοιχεία για τον υποψήφιο πελάτη.
 6. Έκδοση συμβολαίου – Έναρξη επένδυσης.
  Κατά το βήμα αυτό, η Εταιρία αποδέχεται την αίτηση και εκδίδει συμβόλαιο. Τότε θα πρέπει ο υποψήφιος επενδυτής να καταβάλει την δόση των χρημάτων (ασφάλιστρα) που έχει συμφωνηθεί, εφάπαξ ή τμηματικά.
 7. Έλεγχος επένδυσης.
  Μετά την έκδοση του συμβολαίου, γίνεται συστηματικός έλεγχος της επένδυσης. Ο επενδυτής μπορεί να αλλάξει αν επιθυμεί το επενδυτικό του σχήμα και να αλλάξει στρατηγική ή ακόμη αν επιθυμεί να ρευστοποιήσει μέρος της επένδυσης αν κρίνεται αναγκαίο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.