Επενδυτικά Προγράμματα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εάν κάποιος έχει σκοπό να επενδύσει τα χρήματά του με στόχο την αύξηση του κεφαλαίου του, υπάρχουν κυρίως τρεις (3) τρόποι με τους οποίους μπορεί να τα επενδύσει. Ο πρώτος είναι μέσω του Χρηματιστηρίου, ο οποίος απαιτεί προσωπική ενασχόληση και γνώση του αντικειμένου. Ο δεύτερος είναι επένδυση κεφαλαίου μέσω τράπεζας και ο τρίτος μέσω ενός ασφαλιστικού προγράμματος. Η ευελιξία που δίνει μία ασφαλιστική εταιρεία είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που δίνει η τράπεζα, διότι τα ¨προϊόντα¨ που δίνονται μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρείας συνήθως στηρίζονται σε ασφάλιση ζωής. Τα Επενδυτικά Προγράμματα αποτελούν βασική ανάγκη των ανθρώπων που επιθυμούν την συσσώρευση κεφαλαίου.

Ανάλογα με το προφίλ του υποψηφίου επενδυτή και τα διαθέσιμα κεφάλαια προς επένδυση, μπορούμε να μελετήσουμε και να προτείνουμε επενδυτικό πλάνο, σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε ενδιαφερόμενου.

Η επένδυση, σε αντίθεση με την αποταμίευση, επειδή εμπεριέχει τον παράγοντα του ρίσκου (επενδυτικός κίνδυνος), δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερες αποδόσεις και κέρδη σε σύγκριση με την απλή αποταμίευση. Ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του ενδιαφερόμενου, εν δυνάμει, επενδυτή δίνεται η ευελιξία επιλογής της επένδυσης. Δηλαδή, για κάποιον τολμηρό δίνεται η επιλογή επένδυσης με μεγαλύτερο ρίσκο, άρα και μεγαλύτερη απόδοση, καθώς για ένα όχι τόσο επιθετικό επενδυτή δίνεται η δυνατότητα επένδυσης με χαμηλότερο ρίσκο.

Επιπροσθέτως, ο επενδυτής μπορεί αν το επιθυμεί να επενδύσει τα χρήματά του σε επενδύσεις διαφορετικού ρίσκου, επενδύοντας ένα κεφάλαιο σε επένδυση με υψηλό ρίσκο και ένα δεύτερο σε επένδυση με χαμηλότερο ρίσκο επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη διασπορά του κινδύνου και κατ’ επέκταση της επένδυσής του.

Στάδια Υλοποίησης Επένδυσης

1. Ανάλυση του επενδυτικού προφίλ του υποψήφιου επενδυτή – ανάλυση επενδυτικών αναγκών.

Κατά το στάδιο αυτό, μέσα από συζήτηση με τον υποψήφιο επενδυτή δημιουργούμε το επενδυτικό του προφίλ, αναλύουμε τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσης και το ύψος της επιθυμητής επένδυσης.

2. Μελέτη των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου.

Στο δεύτερο βήμα γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων του επενδυτικού προφίλ και η κατηγοριοποίηση του επενδυτή, βάση της οποίας θα γίνει και η πρόταση επένδυσης.

 3. Παρουσίαση ανάλυσης της επενδυτικής πρότασης στον υποψήφιο επενδυτή.

Κατά το 3ο βήμα γίνεται παρουσίαση και ανάλυση της επενδυτικής μελέτης, ανάλυση όρων συμβολαίων, υπολογισμός επενδυόμενου κεφαλαίου στη λήξη της επένδυσης και πιθανές πρόωρες ρευστοποιήσεις.

4. Αποδοχή πρότασης επένδυσης από τον επενδυτή. 

Κατά το στάδιο αυτό, ο υποψήφιος προς επένδυση αποδέχεται την πρόταση και στέλνεται η αίτηση επένδυσης προς την ασφαλιστική εταιρία που έχουμε επιλέξει.

5. Αποδοχή – Έκδοση συμβολαίου.

Κατά το βήμα αυτό, η εταιρία στην οποία που έχουμε επιλέξει να επενδύσουμε τα χρήματα μας, επεξεργάζεται την αίτηση επένδυσης, ενώ ενδέχεται να ζητήσει περεταίρω οικονομικά στοιχεία για τον υποψήφιο πελάτη.

6. Έκδοση συμβολαίου – Έναρξη επένδυσης.

Κατά το βήμα αυτό, η Εταιρία αποδέχεται την αίτηση και εκδίδει συμβόλαιο. Τότε θα πρέπει ο υποψήφιος επενδυτής να καταβάλει την δόση των χρημάτων (ασφάλιστρα) που έχει συμφωνηθεί, εφάπαξ ή τμηματικά.

7. Έλεγχος επένδυσης.

Μετά την έκδοση του συμβολαίου, γίνεται συστηματικός έλεγχος της επένδυσης. Ο επενδυτής μπορεί να αλλάξει αν επιθυμεί το επενδυτικό του σχήμα και να αλλάξει στρατηγική ή ακόμη αν επιθυμεί να ρευστοποιήσει μέρος της επένδυσης αν κρίνεται αναγκαίο.

Χαρακτηριστικά Επενδυτικών Προγραμμάτων:

 • Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων σε μακροχρόνιο ορίζοντα
 • Δυνατότητα παράτασης της επένδυσης και μετά την λήξη του ασφαλιστήριου συμβολαίου
 • Ευελιξία συνέχισης συμβολαίου με αλλαγή συμβαλλομένου (ασφάλιση ανήλικων τέκνων)
 • Δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς
 • Δυνατότητα μερικής εξαγοράς πριν την λήξη
 • Επιλογή διασποράς επένδυσης είτε τοπικά είτε σε παγκόσμιες αγορές
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της επένδυσης
 • Ευελιξία αλλαγής της επενδυτικής στρατηγικής
 • Εξασφάλιση συνέχισης της επένδυσης σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία
 • Δυνατότητα εκτάκτων καταβολών οποιαδήποτε στιγμή, επιτυγχάνοντας έτσι μεγιστοποίηση της επένδυσης

Πλεονεκτήματα  Επενδυτικού Προγράμματος

 • Ευελιξία στον τρόπο διασποράς της επένδυσης
 • Ξεκάθαρες διαδικασίες επένδυσης
 • Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής στρατηγικής
 • Ενημέρωση της πορείας της επένδυσης
 • Ένα επενδυτικό πρόγραμμα αποκλειστικά για εσάς
 • Δυνατότητα είτε για εφάπαξ επένδυσης είτε για επένδυση περιοδικών καταβολών

Υπάρχουν επενδυτικά προγράμματα τα οποία προσφέρουν την δυνατότητα εγγύησης ενός ποσοστού του επενδυόμενου κεφαλαίου, υπόσχοντας στον επενδυτή ότι δεν υπάρχει περίπτωση η επένδυσή του ανά πάσα στιγμή να πέσει κάτω από το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης το οποίο έχει επενδύσει. Τέτοιου είδους επενδυτικά προγράμματα είναι συνήθως εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου και όχι περιοδικών καταβολών.

Στη Delta Insurance Consultants έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε το δικό σας επενδυτικό προφίλ και ανάλογα τα διαθέσιμα κεφάλαια επένδυσης σας, να σας προτείνουμε το κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα βάσει των επενδυτικών σας στόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.