Blog

Ασφάλιση Πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις

Από τι κινδυνεύουν περισσότερο τα σπίτια μας;

Ποια ήταν τα μεγαλύτερα καταστροφικά γεγονότα της διετίας ’20 – ’21

Κλοπή, φωτιά, σεισμός, καιρικά φαινόμενα, θραύση σωληνώσεων και κρυστάλλων, βραχυκύκλωμα είναι κάποιοι από τους κινδύνους που απειλούν τα σπίτια μας. Άραγε, ποιοι από αυτούς εγείρουν τις περισσότερες απαιτήσεις και ποιοι τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνονται από την ανάλυση των αιτιών των ζημιών σε ασφαλισμένες κατοικίες, τις οποίες κατέγραψε, μεταξύ των άλλων, η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος επί των Ασφαλίσεων Περιουσίας για το 2021.

8.267 ζημιές σε ασφαλισμένες κατοικίες το 2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Περιουσίας, το 2021 εκδόθηκαν 1.086.967 ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικιών (συμπεριλαμβάνονται και οι «Κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης»). Η συνολική ασφαλισμένη αξία τους σε ό,τι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτηρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των €123,4 δισ. Η έρευνα της ΕΑΕΕ κατέγραψε 8.267 ζημιές σε κατοικίες (οι 15 εξ αυτών αφορούσαν κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης) μέχρι 31/12/2021, για τα συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2021. Για τις ζημιές αυτές πληρώθηκαν αποζημιώσεις €11,7 εκατ. και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους €17 εκατ. στο τέλος του έτους.

Το 2020, αντίστοιχα, βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων, το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για κάλυψη κατοικιών ήταν 1.046.818, με ασφαλισμένα κεφάλαια ύψους €120,7 δισ. Είχαν καταγραφεί 10.832 ζημιές σε κατοικίες και είχαν πληρωθεί αποζημιώσεις ύψους €14 εκατ., ενώ οι εκκρεμείς αποζημιώσεις ανέρχονταν σε €15,4 εκατ.

Στον πίνακα 1 καταγράφονται αναλυτικά οι ζημιές σε κατοικίες, ανά αιτία ζημιάς, τόσο για το 2021 όσο και για το 2020 (επικαιροποίηση).

Aντίστοιχα, στον πίνακα 2 καταγράφεται η κατανομή των ποσών των αποζημιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεμείς) ανά αιτία ζημιάς, για τα έτη 2021 και 2020 (επικαιροποίηση).

Από τι κινδυνεύουν περισσότερο τα σπίτια μας;
1 Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, στάσεις, οχλαγωγίες.
2 Περιλαμβάνονται οι μηχανικές βλάβες.
Από τι κινδυνεύουν περισσότερο τα σπίτια μας;
1 Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, στάσεις, οχλαγωγίες.
2 Περιλαμβάνονται οι μηχανικές βλάβες.

Τα καιρικά φαινόμενα (στις αιτίες) & η φωτιά (στις αποζημιώσεις) οι “πρωταγωνιστές”

Όπως προκύπτει από τα παρατιθέμενα στοιχεία (βλ. πίνακες 1 & 2)εξαιτίας καιρικών φαινομένων δηλώθηκαν οι περισσότερες ζημιές στις ασφαλισμένες κατοικίες, ενώ ακολουθούν η θραύση σωληνώσεων και τα λοιπά αίτια. Ωστόσο, η φωτιά είναι εκείνη που προκαλεί τελικά τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων (€12,7 εκατ. το 2021, €7,4 εκατ. το 2020), παρότι ως αιτία ζημιάς βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης το 2021 και στην 5η θέση το 2020.

Τα καιρικά φαινόμενα είναι η δεύτερη στη σειρά αιτία που προκαλεί τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις. Κι αυτό, προφανώς, δεν είναι διόλου τυχαίο. μία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων (από τα εννέα μεγάλα καταστροφικά συμβάντα των ετών 2020 & 2021, που παρουσιάζουμε στη συνέχεια, τα τέσσερα χαρακτηρίζονται ως ακραία καιρικά φαινόμενα).

Ζημιές σε κατοικίες από τα μεγάλα καταστροφικά γεγονότα των ετών 2021 & 2020

Στον πίνακα 3 παραθέτουμε συνοπτικά στοιχεία για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε ασφαλισμένες κατοικίες λόγω των ιδιαιτέρως καταστροφικών γεγονότων των ετών 2020 & 2021 (δυστυχώς, δεν ήταν μόνο αυτά), για τα οποία η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος διενήργησε ξεχωριστές έρευνες.

Από τι κινδυνεύουν περισσότερο τα σπίτια μας;

Αναξιοποίητος ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης, τεράστιο το κενό προστασίας

Παρότι η χώρα μας είναι μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης, παρότι τα ακραία φυσικά φαινόμενα είναι πλέον πολύ πιο συχνά σε σχέση με το παρελθόν, παρότι οι καταστροφές που προκαλούνται είναι πολύ μεγαλύτερες, παρότι οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν πληθώρα επιλογών ασφάλισης των περιουσιακών μας στοιχείων, με προσιτά ασφάλιστρα για όλα τα βαλάντια, παραμένουμε τραγικά ανασφάλιστοι γενικότερα, αλλά και ως ιδιοκτήτες κατοικιών, ειδικότερα (το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών κυμαίνεται από 15% έως 20%)!

Λόγω της μειωμένης συμβολής των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην κάλυψη των ζημιών από φυσικές καταστροφές, το δημοσιονομικό κόστος είναι τεράστιο. Όπως είχε επισημανθεί στην Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ για το 2021, για την περίοδο 1980-2018 εκτιμάται ότι οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για σεισμούς, πλημμύρες και θύελλες κάλυψαν μόνο το 2% των συνολικών ζημιών (δεν αφορά φυσικά μόνον τις ζημιές των κατοικιών). Ειδικότερα, από την ΤτΕ σημειωνόταν το εξής για το οικονομικό κόστος των φυσικών καταστροφών: «Το 1999, το έτος με το υψηλότερο μέχρι σήμερα κόστος από φυσικές καταστροφές, κυρίως λόγω σεισμού, υπερέβη τα 4 δισεκ. ευρώ, ανερχόμενο σε περίπου 3% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδος. Δεύτερο έτος από άποψη οικονομικού κόστους από φυσικές καταστροφές ήταν το 2007, κατά το οποίο το σχετικό κόστος υπερέβη τα 1,7 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω πυρκαγιών, και τρίτο το 1990, με το οικονομικό κόστος των φυσικών καταστροφών, κυρίως λόγω ξηρασίας, να υπερβαίνει το 1 δισεκ. ευρώ».

Δεν είναι περιττό να υπογραμμίσουμε, για μια ακόμη φορά, ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στην παροχή προστασίας έναντι των κινδύνων που απορρέουν από φυσικές καταστροφές. Αυτό ακριβώς πρότεινε και η ΤτΕ, σε ειδική ενότητα στην Έκθεση του Διοικητή για το 2021, προκρίνοντας μάλιστα ως κατάλληλα εργαλεία την παροχή φορολογικών κινήτρων στους πολίτες και τη σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

Ας θυμηθούμε τι ακριβώς αναφερόταν στην Έκθεση του Διοικητή:

«Η εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει δείξει ότι ο σχεδιασμός τέτοιων εργαλείων, όπως η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τα θέματα φυσικών καταστροφών, βασίζεται σε αρχές που θα πρέπει να καθοριστούν εξ αρχής και οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται και οι δράσεις συντονίζονται μέσω ενός κοινού κεντρικού μηχανισμού, στον οποίο συμμετέχουν κρατικοί φορείς και ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
 2. Προβλέπεται η όσο το δυνατόν περισσότερο διευρυμένη συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων, που θα είναι οι αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 3. Η ευθύνη, αλλά και το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων επιμερίζονται με τρόπο διαφανή μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ώστε να αποφεύγονται κενά, αλλά και επικαλύψεις αποζημιώσεων.
 4. Τα εργαλεία περιλαμβάνουν στον σχεδιασμό τους την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης των εν λόγω κινδύνων και προσαρμογής στις επιπτώσεις τους».

Δυστυχώς, τόσο τα φορολογικά κίνητρα στους πολίτες όσο και η σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα παραμένουν ζητούμενα. Αντ’ αυτών, να θυμίσουμε ότι ψηφίστηκε νόμος για παροχή κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, ενώ επιχειρήθηκε να θεσπιστεί υποχρεωτική ασφάλιση μόνον των νεόδμητων κτηρίων σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, διάταξη που απεσύρθη τελικά, λίγο πριν την ψήφιση στη Βουλή του Εθνικού Κλιματικού Νόμου.

Το κράτος, αντί να εστιάσει στο πώς θα μετριάσει τους κλιματικούς κινδύνους και τις συνέπειές τους, αλλά και σε απαραίτητα έργα υποδομής σε επικίνδυνες περιοχές (αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, κ.ά.), λειτουργεί ως «ερασιτέχνης ασφαλιστής» (ο καθηγητής Μ. Νεκτάριος “εισήγαγε” τον όρο) και εξαγγέλλει αποζημιώσεις για τους πληγέντες μετά από κάθε φυσική καταστροφή, απαξιώνοντας έτσι τον θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης, που και γνωρίζει και μπορεί να παρέχει επαρκή προστασία στους πολίτες.”

 

Πηγή: Ασφαλιστική Αγορά

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση κατοικίας πατήστε εδώ.

Ασφάλιση σχολείων και φροντιστηρίων

Ασφάλιση σχολείων και φροντιστηρίων

Η ασφάλιση σχολείων και φροντιστηρίων καθώς και βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών, αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για τους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Είναι πολύ σημαντικό οι μονάδες, που περιβάλλονται από παιδιά, τα οποία είναι περισσότερο επιρρεπή στα ατυχήματα, να προνοούν για την ασφάλιση των μαθητών, αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και των εγκαταστάσεων.

Ενδεικτικές καλύψεις που αφορούν την ασφάλιση σχολείων και φροντιστηρίων:

Ομαδική ασφάλιση μαθητών/ σπουδαστών – εκπαιδευτικού προσωπικού

Η ομαδική ασφάλιση των μαθητών αποπνέει ασφάλεια, αξιοπιστία και σοβαρότητα απέναντι στους γονείς, οι οποίοι θα επιλέξουν με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ένα εκπαιδευτικό κέντρο. Τα οφέλη για κάθε εκπαιδευτική μονάδα είναι πολλαπλά. Με τα ασφαλιστικά προγράμματα διευρύνεται η φήμη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, προσελκύοντας έτσι, μαθητές και σπουδαστές. Επίσης, δημιουργείται υπεραξία στην απόδοση των διδάκτρων, ενώ παράλληλα προσφέρουν πρόσθετα φορολογικά οφέλη για την επιχείρηση. Με την ομαδική ασφάλιση σχολείων και φροντιστηρίων μπορεί επίσης να καλυφθούν οι καθηγητές και λοιπό προσωπικό της εκπαιδευτικής μονάδας.

Οι καλύψεις που προσφέρουν τα ομαδικά προγράμματα για ασφάλιση σχολείων και φροντιστηρίων, ισχύουν κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας, των διαλειμμάτων, καθώς κατά το χρόνο μετάβασης και επιστροφής από το εκπαιδευτικό κέντρο. Επίσης, κατά τη διάρκεια συμμετοχής των μαθητών σε εκδρομές, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που γίνονται κάτω από την επίβλεψη της Διεύθυνσης του σχολείου.

Ενδεικτικές καλύψεις:

 • Ασφάλιση μόνιμης ολικής/ μερικής ανικανότητας από ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος
 • Κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα
 • Κάλυψη δαπανών επείγοντος περιστατικού
 • Νοσοκομειακό επίδομα ανά ημέρα από ατύχημα
 • Ασφάλιση θανάτου από ατύχημα

Ασφάλιση κτιριακών εγκαταστάσεων

Πολλά ασφαλιστικά προγράμματα παρέχουν μεγάλο εύρος συνδυασμένων καλύψεων και παροχών, ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.

Ενδεικτικές καλύψεις:

 • Φωτιά
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Σεισμός
 • Κακόβουλες ενέργειες/ βανδαλισμός
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θραύση κρυστάλλων/ υαλοπινάκων
 • Κλοπή περιεχομένου
 • Κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους
 • Έκρηξη, κεραυνός, πλημμύρα
 • Θραύση σωληνώσεων
 • Απώλεια Κερδών

Ασφάλιση σχολικών λεωφορείων

Η ασφάλιση των σχολικών λεωφορείων αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, μιας και μεταφέρουν από και προς το σχολείο τους μαθητές.

Ενδεικτικές καλύψεις που μπορεί να συμπεριλάβει η κάλυψη σχολικού λεωφορείου είναι:

 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές έναντι τρίτων κατ’ ατύχημα
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Κλοπή
 • Πυρκαγιά
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Νομική προστασία


Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση

Μαθητές και εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν πολλές φορές εκδρομές μέσα στον χρόνο. Είτε πρόκειται για εκδρομές εντός Ελλάδας, είτε πολυήμερα ταξίδια εκτός Ελλάδας, η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι μια πολύ σημαντική κάλυψη.

Ενδεικτικές καλύψεις που μπορούν να δοθούν με την ταξιδιωτική ασφάλιση μαθητών και καθηγητών:

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος, εντός/ εκτός νοσοκομείου
 • Έξοδα νοσηλείας από ασθένεια
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική/ μερική ανικανότητα από ατύχημα
 • Δαπάνες έκτακτης διακομιδής
 • Αστική ευθύνη
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών

Η Delta Insurance Consultants, έχει εξασφαλίσει συνεργασία με τις περισσότερες και μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, αλλά και με εταιρίες του εξωτερικού, για να είναι πάντα σε θέση να προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες που αφορούν την ασφάλιση σχολείων και φροντιστηρίων επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

Eurolife My Invest Plan

5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για τα ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα της Eurolife FFH

“Το μέλλον πολλές φορές μοιάζει αβέβαιο και η αποταμίευση δύσκολη όταν κανείς έχει να διαχειριστεί τις υποχρεώσεις και τις δυσκολίες του παρόντος. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που η απόδοση των παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων είναι κοντά στο μηδέν, ενώ τείνουν να εξαφανιστούν και τα γνωστά ασφαλιστικά αποταμιευτικά προγράμματα με εγγυημένα επιτόκια. Παρατηρείται πλέον μια γενικευμένη μειωτική τάση στις αποδόσεις των προϊόντων σταθερού επιτοκίου, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει σε αρνητικά επίπεδα.

Μια λύση για αυτό είναι να στραφεί κανείς προς τις επενδύσεις, αλλά κι εκεί το τοπίο μπορεί να φαίνεται δύσκολο στην πλοήγηση.  Όμως οι επενδύσεις δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις ή εκείνους που διαθέτουν μεγάλο κεφάλαιο. Με το σωστό πρόγραμμα και συστηματική προσπάθεια μπορείς να δημιουργήσεις κεφάλαιο για το μέλλον σου και να δεις απόδοση στα χρήματά σου σε βάθος χρόνου.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα επενδυτικού τύπου μπορούν να σου προσφέρουν μια λύση που συνδυάζει επένδυση και ασφάλιση, προστατεύοντας παράλληλα τους αγαπημένους σου. Ας δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό.

Τι είναι τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα (Unit Linked)?

Τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα, γνωστά και ως Unit Linked Insurance Plans (ULIPs), αποτελούν μια λύση που συνδυάζει την επένδυση με την ασφάλιση. Τα προγράμματα αυτά είναι συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα όπως αμοιβαία κεφαλαία και προσφέρουν μακροπρόθεσμη σταδιακή επένδυση μέσω ενός οργανωμένου συστήματος τακτικών πληρωμών.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα Unit Linked?

Τα προγράμματα Unit Linked είναι ιδανικά αν έχεις τη δυνατότητα να επενδύσεις συστηματικά ένα μέρος του εισοδήματός σου και θέλεις να δημιουργήσεις ένα κεφάλαιο για το μέλλον. Ουσιαστικά αποτελούν μια εναλλακτική από την απλή αποταμίευση, καθώς επενδύεις μέρος των χρημάτων σου σε ένα επενδυτικό όχημα μετρίου ρίσκου και μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα που μετριάζουν αρκετά το ρίσκο που ενέχει μια τέτοια στρατηγική.

Τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων Unit Linked?

Η πραγματικότητα είναι πως κάθε επένδυση έχει κινδύνους και ενδέχεται να επιφέρει απώλειες από τα χρήματα που θα έχεις διαθέσει. Όμως τα προγράμματα Unit Linked προσφέρουν πλεονεκτήματα και δικλείδες ασφαλείας που υπερέχουν συγκριτικά άλλων επενδυτικών προγραμμάτων.

1. Επενδύεις μακροπρόθεσμα

Τα προγράμματα αυτά προϋποθέτουν μια μακροπρόθεσμη πολυετή δέσμευση, κατά την οποία θα καταβάλλεις το ασφάλιστρο προς εκπλήρωση του οικονομικού στόχου σου. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι σε προστατεύει από τις διακυμάνσεις της αγοράς, κάτι που δεν είναι εύκολο να το παρατηρήσει κανείς κατά τη διάρκεια λίγων μόνο χρόνων.

Για παράδειγμα, εάν απομονώσουμε τις 3 μεγαλύτερες χρηματιστηριακές κρίσεις τον τελευταίων δεκαετιών, όπως την κρίση του 1987 (επονομαζόμενη και Black Monday), την κρίση του 2002   (επονομαζόμενη και Dot-com Bubble) και την κρίση του 2007 (επονομαζόμενη και Housing Bubble), παρατηρούμε ότι υπήρξε μεγάλη πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών η οποία φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα (δείκτης S&P500).

Όμως αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και δούμε τον ίδιο χρηματιστηριακό δείκτη στο πλαίσιο δεκαετιών, βλέπουμε ότι η αγορά πάντα ανέκαμπτε. Αν κάποιος είχε επενδύσει σε βραχυπρόθεσμο πλαίσιο θα είχε σημαντικές απώλειες, αλλά μένοντας στην αγορά για πολύ καιρό έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τη γενικότερη ανοδική τάση (αύξηση 763% του δείκτη S&P500 τα τελευταία 40 έτη).

2. Επενδύεις με συστηματικό τρόπο

Η συμμετοχή σε ένα προγράμματα Unit Linked δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κεφαλαίου, όπως συνήθως χρειάζεται να έχεις σε παραδοσιακά επενδυτικά προγράμματα, καθώς ένα πρόγραμμα Unit Linked σου δίνει τη δυνατότητα να επενδύεις τακτικά ένα ποσό που να ταιριάζει στον οικονομικό σου προγραμματισμό. Έτσι επενδύεις με έξυπνο και συστηματικό τρόπο και αγοράζεις περισσότερες επενδυτικές μονάδες μακροπρόθεσμα, προστατεύοντας την επένδυσή σου από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

3. Επενδύεις ευέλικτα

Ένα βασικό πλεονέκτημα που προσφέρουν τα προγράμματα Unit Linked είναι η ευελιξία. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές που διαθέτεις καθώς το επενδυτικό καλάθι τους περιλαμβάνει προϊόντα όπως εταιρικά ομόλογα, κρατικά ομόλογα και μετοχές. Προσφέρουν όμως ευελιξία και στις πληρωμές, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσεις το κόστος των ασφαλίστρων σε ετήσια βάση ανάλογα με τις ανάγκες σου αλλά και να κάνεις έκτακτες καταβολές αν το θελήσεις.

4. Αφήνεις τα χρήματά σου σε καλά χέρια

Σε αντίθεση με μια μεμονωμένη επένδυση που μπορείς να κάνεις κάποια στιγμή της ζωής σου, ένα πρόγραμμα Unit Linked συνοδεύεται από την καθημερινή επαγγελματική διαχείριση του διαχειριστή του. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο διαχειριστής θα προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της επένδυσης σε περιόδους ανόδου των αγορών και να ελαχιστοποιεί την ζημιά σε πτωτικές περιόδους των αγορών, ώστε μακροπρόθεσμα να έχεις την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση..

5. Προστατεύεις την οικογένειά σου

Τα προγράμματα Unit Linked δεν είναι μόνο επενδυτικά προγράμματα αλλά συνδυάζουν και ασφάλεια ζωής και προστασία από τα απρόοπτα. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι απευκταίο, η οικογένειά σου θα είναι προστατευμένη και θα έχει τη δυνατότητα να λάβει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που θα ορίζει το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει..

Ας δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα οφέλη ενός συγκεκριμένου επενδυτικού ασφαλιστικού προγράμματος και πώς αυτό μπορεί να ενισχύσει την οικονομική σου άνεση και να διαφυλάξει το μέλλον σου.

To πρόγραμμα My Investment Plan της Eurolife FFH

H Eurolife FFH προσφέρει το ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα My Investment Plan, το οποίο συνδυάζει την ασφάλιση με τις επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ασφάλιση ζωής που συνδέεται με επενδύσεις (Unit Linked), και σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις μεταξύ 5 διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών, με βάση το δικό σου προφίλ ρίσκου.

Ανάλογα με την επενδυτική στρατηγική που θα επιλέξεις, καθορίζεται η κατανομή της επένδυσής σου και κατά συνέπεια το ρίσκο που αναλαμβάνεις.

Ταυτόχρονα, σου δίνεται η δυνατότητα να προφυλάξεις την οικογένειά σου από τα απρόοπτα. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, οι δικαιούχοι που έχουν οριστεί στο ασφαλιστήριο λαμβάνουν ένα ασφαλισμένο κεφάλαιο που κυμαίνεται από 5.000€ έως 100.000€, αναλόγως της διάρκειας ασφάλισης και του ετήσιου ποσού των ασφαλίστρων του συμβολαίου…

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα προσφέρει:

 • Ευελιξία πληρωμών: ορίζεις το ασφάλιστρο με βάση την οικονομική σου δυνατότητα, αλλά και τη συχνότητα των πληρωμών οι οποίες γίνονται και με πάγια εντολή μέσω της τράπεζας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσαρμογής των ασφαλίστρων αν αλλάξουν τα οικονομικά σου δεδομένα.
 • Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο: τα αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρονται έχουν προφίλ μεσαίου κινδύνου και εξασφαλίζουν ευρεία διασπορά σε πολλές κατηγορίες. Η επένδυση σε βάθος χρόνου διασφαλίζει τα χρήματά σου από τις διακυμάνσεις της αγοράς.
 • Προστασία για την οικογένειά σου: το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασφάλεια ζωής έτσι ώστε σε περίπτωση απρόοπτου να καταβληθεί στην οικογένειά σου το ασφαλισμένο κεφάλαιο αλλά και η τρέχουσα αξία του λογαριασμού επένδυσής σου.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, μπορείς να δεις ότι τα προγράμματα Unit Linked αποτελούν μια καλή επιλογή που μπορεί να σου εξασφαλίσει καλή απόδοση των χρημάτων σου αλλά και ασφαλιστικά οφέλη σε βάθος χρόνου. Όποιος κι αν είναι ο μακροπρόθεσμος οικονομικός σου στόχος, η αγορά ενός σπιτιού, η ενίσχυση της σύνταξης, ή η στήριξη των παιδιών σου, με τη συστηματική επένδυση των προγραμμάτων Unit Linked θα μπορέσεις να τον πετύχεις.

*Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Το παρόν αποτελεί διαφημιστικό κείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο βασικών πληροφοριών του My Invesment Plan ή επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο. “

Πηγή: NextDeal – Blog Eurolife FFH

 

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Αλλαγές στα όρια Ασφάλισης Σκαφών από 1η Ιουνίου – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι?

“Από 1η Ιουνίου 2022 τίθεται σε ισχύ ο Νόμος 4926/2022, «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις», ο οποίος προβλέπει αλλαγές στα όρια ασφάλισης σκαφών από 1η Ιουνίου. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι:

1. αύξηση των ελαχίστων ορίων για την υποχρεωτική ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης στα σκάφη προσωπικής αναψυχής

2. προσθήκη συνολικού ανώτατου ορίου για την περίοδο ασφάλισης

3. επέκταση της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης και κατά τον μόνιμο ελλιμενισμό και αγκυροβολία των πλοίων / σκαφών αναψυχή

Τα νέα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και επιβαινόντων, διαμορφώνονται ως εξής:

1. Αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συνιστά ναυτικό ατύχημα μέχρι ευρώ 150.000 ευρώ ανά πρόσωπο, μέχρι ευρώ 700.000 ευρώ ανά συμβάν και μέχρι ευρώ 2.100.000 ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.

2. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων ή τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο η οποιαδήποτε άλλη αιτία συνιστά ναυτικό ατύχημα μέχρι ευρώ 150.000 ευρώ ανά συμβάν, και μέχρι 450.000,00 ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.

3. Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, μέχρι ευρώ 150.000 ευρώ ανά συμβάν και μέχρι 450.000 ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.

4. Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας ορίζεται μέχρι ευρώ 3.000.000 ευρώ για οποιοδήποτε ατυχήματα, σωματικές βλάβες και/ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές προς τρίτους και/ή θαλάσσια ρύπανση, και αν συνέβησαν ανεξαρτήτως γεγονότων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Οι νέες διατάξεις αφορούν τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά (ενοικιαζόμενα), ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300 gt, jet ski, συμπεριλαμβανομένων των μη μηχανοκίνητων πλωτών μέσων όπως θαλάσσια ποδήλατα, κανό κτλ. Ο νόμος εφαρμόζεται στα μηχανοκίνητα σκάφη και δεν ισχύει για άλλο πλωτό μέσο όπως φορτηγίδες, ρυμουλκά, δρομολογιακά πλοία και επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Για τα μη μηχανοκίνητα σκάφη ισχύει η Υ.Α. 3131/1.3.1999

Οι ιδιοκτήτες σκαφών και κάτοχοι ασφαλιστηρίων αστικής ευθύνης, που έχουν ήδη παραλάβει τα συμβόλαιά τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα από τους ασφαλιστικούς πράκτορες και τις εταιρείες τους, για να παραλάβουν την πρόσθετη πράξη τους συμβολαίου τους με τα νέα όρια του νόμου.

Τα ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν από 1η Ιουνίου με τα νέα όρια και η πρόσθετη πράξη για τα συμβόλαια με έκδοση πριν την 1η Ιουνίου, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν στο σκάφος, ώστε να επιδεικνύονται όταν το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές.

Για την πλεύση των Σκαφών Αναψυχής τα Λιμεναρχεία από 1 Ιουνίου 2022, δεν θα δέχονται πιστοποιητικά ασφάλισης με τα παλαιά όρια κάλυψης.

Η αύξηση των ορίων ασφαλιστικής κάλυψης που επιβάλλει ο νόμος, θα επιφέρει και αύξηση στο κόστος των ασφαλιστηρίων, ωστόσο οι περισσότερες εταιρείες θα προσαρμόσουν τα ασφάλιστρα στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία.”

 

Πηγή: Next Deal

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση σκαφών επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

LadyCare Metlife

LadyCare – Ένα πρόγραμμα καλύψεων ειδικά για γυναίκες

“Σεπτέμβριος… επιστροφή στο σπίτι, στην εργασία στο σχολείο. Για τις περισσότερες γυναίκες και ειδικά για τις εργαζόμενες μητέρες, το τέλος των διακοπών σηματοδοτεί την επιστροφή σε μια γεμάτη, απαιτητική καθημερινότητα.

Έχοντας – ιδανικά – γεμίσει τις μπαταρίες μας το καλοκαίρι, είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε ξανά τον αγώνα δρόμου, να βρούμε μέσα στο 24ωρο χρόνο και ενέργεια για όλα: για να ανταποκριθούμε στις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις, να ετοιμάσουμε τα παιδιά, να φροντίσουμε για τα γεύματά τους, για τη μελέτη τους, για τις δραστηριότητές τους, να προγραμματίσουμε τις αγορές για το σπίτι.

Ανάμεσα στις τόσες έννοιες της καθημερινότητάς μας, η πιο σημαντική είναι πάντα αυτή για την υγεία των δικών μας ανθρώπων.

Είμαστε εμείς που θα πάρουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις, θα φροντίσουμε όποιον αρρωστήσει, θα προγραμματίσουμε τους προληπτικούς ελέγχους υγείας και τα ιατρικά ραντεβού για όλη την οικογένεια. Ενώ, όμως, νοιαζόμαστε για την υγεία όλων, συχνά παραμελούμε τη δική μας. Κι αυτό σε μια εποχή όπου, σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα, ο τακτικός προληπτικός έλεγχος είναι βασικό μέσο για την αποτροπή ή την αποτελεσματική αντιμετώπιση νοσημάτων, ή απλώς για να διασφαλίσουμε καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής καθώς μεγαλώνουμε.

Ειδικά ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος αναγνωρίζεται ως ζωτικής σημασίας για την υγεία της γυναίκας, σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Η συστηματική παρακολούθηση επιτρέπει την ανίχνευση και την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων, όπως ο γυναικολογικός καρκίνος, τα οποία εφόσον βρίσκονται σε αρχικό στάδιο μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα ή και να είναι πλήρως αναστρέψιμα

Είναι λοιπόν απαραίτητο να μην αμελούμε τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο, ο οποίος σύμφωνα με τους ιατρούς πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και να περιλαμβάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, με βάση την ηλικία και το ιστορικό μας.

Παράλληλα, όμως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ακόμη κι αν νοσήσουμε, θα έχουμε άμεση πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου φροντίδα, χωρίς να ανησυχούμε για το κόστος και χωρίς να ανατραπεί ο οικονομικός προγραμματισμός της οικογένειας

Το Lady Care της MetLife έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις γυναίκες που θέλουν να προστατέψουν τον εαυτό τους απέναντι στο ενδεχόμενο εμφάνισης σοβαρής γυναικολογικής νόσου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνδυασμένων παροχών, που αντιμετωπίζει το γυναικολογικό καρκίνο σφαιρικά, από την πρόληψη μέχρι την αντιμετώπιση σε περίπτωση διάγνωσης της ασθένειας.

Σε επίπεδο πρόληψης, το Lady Care παρέχει δωρεάν ετήσιο διαγνωστικό και προληπτικό έλεγχο με τεστ Pap και ψηφιακή μαστογραφία, σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου, το πρόγραμμα προσφέρει δύο επίπεδα παροχών, Gold και Platinum, από τα οποία μπορεί να επιλέξει η ασφαλισμένη εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της.

Ανάλογα με την επιλογή επιπέδου, οι παροχές περιλαμβάνουν εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση διάγνωσης, η οποία φθάνει τα €40.000, μηνιαίο επίδομα υποστήριξης ύψους €500 για ένα χρόνο, καθώς και επίδομα χειρουργικής αισθητικής αποκατάστασης.

Επίσης, η ασφαλισμένη του προγράμματος Lady Care αποκτά πρόσβαση, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, στα προνόμια και τις υπηρεσίες του δικτύου Advanced Benefit Club της MetLife: ενός δυναμικού δικτύου το οποίο περιλαμβάνει νοσοκομεία στην Αττική και την περιφέρεια, διαγνωστικά κέντρα στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και πάνω από 2.000 ιατρούς σε όλη την επικράτεια.

Τα προνόμια περιλαμβάνουν δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία, δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, απευθείας πληρωμή σε επιλεγμένα νοσοκομεία, σε περίπτωση νοσηλείας, έκπτωση στη συμμετοχή στο κόστος νοσηλείας, ειδικές προσυμφωνημένες τιμές για πακέτα check-up και διαγνωστικές εξετάσεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, καθώς και για ιατρικές επισκέψεις στο συνεργαζόμενο δίκτυο ιατρών.

Για να είναι όλα καλά στην οικογένεια και στη δουλειά μας, πρέπει πρώτα να είμαστε καλά εμείς!

Ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος με τακτικές εξετάσεις, αλλά και η οικονομική θωράκιση σε περίπτωση διάγνωσης σοβαρής γυναικολογικής νόσου, είναι ένα δώρο στον εαυτό μας, αλλά και σε όσους αγαπάμε και μας αγαπούν

Είναι το λιγότερο που μας αξίζει, για να συνεχίσουμε την απαιτητική, αλλά γεμάτη ζωή μας, με περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Θάλεια Αγγελίδη, Head of Marketing & Communications, MetLife Greece”

Πηγή: am Ασφαλιστικό Marketing

Ποιο είναι το κόστος ασφάλισης για το πρόγραμμα Lady Care?

Ενδεικτικά, τα ασφάλιστρα για το πρόγραμμα Lady Care Gold ξεκινούν από 80€/ έτος, ενώ για το Lady Care Platinum ξεκινούν από 87€/ έτος (ο υπολογισμός αφορά γυναίκα 25 ετών).

 

Για περισσότερες πληροφοριες για το πρόγραμμα Lady Care επικοινωνήστε μαζί μας.

 

9+1 λόγοι για να ασφαλίσετε το σπίτι σας σήμερα

9+1 Λόγοι για να ασφαλίσετε το σπίτι σας σήμερα

Μια κατοικία, χρειάζεται πολύ κόπο και αρκετό χρόνο για να κατασκευαστεί. Όμως, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα μπορεί να υποστεί καταστροφικές ζημιές από κάποιο φυσικό φαινόμενο ή μια πυρκαγιά. Τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί τα περιστατικά πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σε αυτό παίζει ρόλο τόσο η κλιματική αλλαγή όσο και ο ανθρώπινος παράγοντας. Οι συνέπειες, εκτός της καταστροφικής επιρροής στην χλωρίδα και πανίδα της χώρας, είναι αρκετοί πολίτες να χάνουν τις κατοικίες τους κάθε χρόνο. Κατοικίες που μπορεί να είναι κύριες ή εξοχικές. Είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε έναν κίνδυνο, όσο αυτό είναι εφικτό, και να φροντίσουμε ώστε να αποκατασταθούμε για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια. Η Ελλάδα, ενώ βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις ιδιόκτητων κατοικιών στην Ευρώπη βάσει πρόσφατης μελέτης, έχει καταγραφεί ότι περίπου 1 στα 10 σπίτια είναι ασφαλισμένα. Παρακάτω παρουσιάζονται 9+1 λόγοι για να ασφαλίσετε το σπίτι σας σήμερα:

 1. Κόστος Ασφάλισης:

Πολλοί πιστεύουν ότι το κόστος ασφάλισης μιας κατοικίας ανέρχεται σε υψηλά ασφάλιστρα, ενώ στην πραγματικότητα το ετήσιο κόστος είναι πολύ προσιτό. Ενδεικτικά, για μια κατοικία με κατασκευαστική αξία 80.000€ τα ασφάλιστρα ξεκινούν από 50€/ έτος για να προστατευτεί από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.

 1. Γρήγορη αποζημίωση:

Το κράτος ενισχύει οικονομικά όσους η περιουσία τους υποστεί ζημιές ή καταστροφές. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά συνήθως καθυστερούν να δοθούν και δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να καλύψουν όλη τη ζημιά που έχει προκληθεί στην περιουσία κάποιου. Μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικίας, εξασφαλίζετε άμεση αποζημίωση από πιθανές ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί η κατοικία σας. Εσείς ορίζετε την ασφαλιζόμενη – κατασκευαστική – αξία της οικίας σας.

 1. Εξασφάλιση της οικίας έγκαιρα:

Είναι συχνό το φαινόμενο πολλοί να αναζητούν τη λύση της ασφάλισης της κατοικίας τους κατά τη διάρκεια ή κατόπιν εμφάνισης ενός φυσικού φαινομένου ή μιας πυρκαγιάς. Πολλές φορές όμως, οι ασφαλιστικές εταιρείες σταματούν να αναλαμβάνουν την ασφάλιση νέων κατοικιών σε περιοχές που έχουν πληγεί από κάποιο φαινόμενο ή είναι σε εξέλιξη κάποιο για αρκετό διάστημα. Καλό είναι στα μέτρα πρόληψης και προστασίας μιας κατοικίας από κινδύνους, να συγκαταλέγεται και αυτό της ιδιωτικής ασφάλισής της έγκαιρα.

 1. Αίσθηση ασφάλειας:

Είναι πολύ σημαντικό, ακόμη κι αν βρίσκεστε μακριά από την κατοικία σας, να αισθάνεστε ότι είναι εξασφαλισμένη. Θα γνωρίζετε ότι αν προκύψει οποιαδήποτε ζημιά στο κτίριο ή/και στο περιεχόμενο σας (ακόμα και κλοπή) θα καλυφθείτε άμεσα.

 1. Πυρκαγιάς:

Σημαντικός και πάντα επίκαιρος κίνδυνος, αφού σχεδόν κάθε καλοκαίρι παρουσιάζονται πυρκαγιές στην χώρα μας ολοένα και πιο συχνά και σε μεγαλύτερη έκταση.

Κάνοντας click εδώ μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο σε ποιο σημείο της χώρας υπάρχει φωτιά

 1. Σεισμός:

Ένας από τις πιο καταστροφικούς κινδύνους για μια κατοικία είναι αυτός του σεισμού. Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης. Γι’ αυτό οι πιθανότητες ζημιάς μιας κατοικίας από σεισμό, είναι αρκετά υψηλές.

Κάνοντας click εδώ μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο σε ποιο σημείο της χώρας υπάρχει σεισμός

 1. Φυσικά φαινόμενα:

Πολύ συχνά πλέον είναι και τα ακραία φυσικά φαινόμενα που έχουν προκαλέσει καταστροφές σε κατοικίες και περιουσίες. Ιανός – Μήδεια – Φοίβος – Λέανδρος – Ζηνοβία, είναι μερικά από τα ονόματα των φυσικών φαινομένων που έπληξαν τα τελευταία χρόνια τη χώρα. Με την ασφάλιση κατοικίας για φυσικά φαινόμενα εξασφαλίζετε γρήγορη αποκατάσταση ή αποζημίωση για ζημιές. Ζημιές από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρα, θύελλα, χιονόπτωση, χαλάζι, παγετός, ανεμοστρόβιλος, καταιγίδα, κεραυνός κλπ.

 1. Αστική Ευθύνη:

Σε περίπτωση που προκαλέσετε μια ζημιά (πχ φωτιά – πλημμύρα) η οποία επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα ή σπίτια, μέσω της ασφάλισης κατοικίας σας μπορείτε να τις αποζημιώσετε εφόσον έχετε κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους.

 1. Ασφάλιση περιεχομένου:

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας καλύπτει όχι μόνο το κτίριο, αλλά μπορεί να καλύψει και το περιεχόμενο εφόσον το επιθυμείτε. Μέσα στους καλυπτόμενους κινδύνους του περιεχομένου, μπορεί να προστεθεί και αυτός της κλοπής ή ληστείας, ακόμη και με αντικλείδι. Επίσης, μπορούν να καλυφθούν και οι πιθανές ζημιές που θα κάνουν είτε στο κτίριο είτε στο περιεχόμενο του σπιτιού οι κλέφτες. Πρόσθετα, το περιεχόμενο μιας κατοικίας μπορεί να καλυφθεί τόσο από πυρκαγιά, όσο και από φυσικά φαινόμενα.

 1. Αξία αντικατάστασης με καινούριο:

Η ασφαλιζόμενη αξία μιας κατοικίας (κτίριο) είναι η κατασκευαστική αξία της. Δηλαδή, το κόστος που θα χρειαστεί ώστε να ξανά φτιαχτεί όπως ήταν, πριν επέλθει ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος. Επίσης, στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια της αγοράς όσον αφορά την ασφάλιση περιεχομένου, η αξία αντικατάστασης σε περίπτωση κλοπής ή ζημιάς είναι αξία αντικατάστασης με καινούριο.

 

Στη Delta Insurance Consultants, συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην αγορά. Μπορούμε να σας παρέχουμε κάλυψη για τη δική σας κατοικία, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

9+1 λόγοι για να ασφαλίσετε το σπίτι σας σήμερα επικοινωνήστε μαζί μας

Ζητήστε μας σήμερα μια προσφορά ασφάλισης εδώ

 

Ομαδικά Προγράμματα ασφάλισης υγείας

Ομαδικά Προγράμματα ασφάλισης υγείας

Με τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας μπορεί να καλυφθεί μια ολόκληρη ομάδα ατόμων. Μέσα από την ασφάλιση αυτή καλύπτονται τα μέλη της ομάδας που εργάζονται σε μια επιχείρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος της ομαδικής ασφάλισης είναι πολύ μικρότερο από αυτό που θα πλήρωναν οι εργαζόμενοι για παρόμοιο συμβόλαιο ατομικής ασφάλισης. Όσον αφορά τις βασικές ανάγκες των ατόμων στην ασφάλιση υγείας, τις καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση. Η ομαδική ασφάλιση αναλαμβάνει τον ρόλο της και έρχεται να συμπληρώσει και να αναβαθμίσει τις βασικές ανάγκες των ατόμων. Τέλος, στην κορυφή της πυραμίδας της ασφάλισης υγείας, βρίσκεται η ατομική ασφάλιση η οποία καλύπτει εξατομικευμένες ανάγκες.

Ποια είναι τα οφέλη των Ομαδικών Προγραμμάτων ασφάλισης για τον Εργοδότη;

Ένας εργοδότης αποκομίζει σημαντικά οφέλη μέσω της ασφάλισης των εργαζομένων του. Ορισμένα από αυτά είναι:

 • Φοροαπαλλαγή (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)
 • Ανάπτυξη σύγχρονων πακέτων αμοιβών
 • Ενισχύει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, άρα και της επιχείρησης σαν σύνολο
 • Προσφέρει δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού
 • Παροχή ασφαλιστικών καλύψεων με χαμηλό κόστος και αύξηση κύρους εταιρείας

Ποια είναι τα οφέλη των Ομαδικών Προγραμμάτων για τον Εργαζόμενο;

 • Σημαντική οικονομική προστασία στις δύσκολες στιγμές
 • Εξασφάλιση της οικογένειας του εργαζομένου σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής (εφόσον υπάρχει ασφάλιση ζωής)
 • Πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του
 • Προσφέρει ασφάλεια και αίσθηση σιγουριάς
 • Δυνατότητα ασφάλισης της οικογένειας του εργαζομένου με εξίσου χαμηλό κόστος
 • Έμμεση βελτίωση αποδοχών

Πόσο ευέλικτα είναι τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης;

Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας είναι αρκετά ευέλικτα, οπότε ανάλογα την επιχείρηση και τις ανάγκες της μπορεί να διαμορφωθεί συγκεκριμένο και μοναδικό πρόγραμμα για την εκάστοτε επιχείρηση. Επίσης, αναλόγως το πλήθος των ατόμων που συμπεριλαμβάνονται στο ομαδικό συμβόλαιο (εργαζόμενοι) διαμορφώνεται το κόστος, καθώς όσα περισσότερα άτομα υπάρχουν τόσο οικονομικότερη γίνεται η ασφάλιση κατά άτομο. Επιπλέον, δύναται η δυνατότητα να ασφαλιστούν στο ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα της επιχείρησης τα μέλη της οικογενείας των εργαζομένων ως εξαρτόμενα μέλη. Το κόστος για αυτά τα μέλη είναι εξίσου χαμηλό και υπάρχει η δυνατότητα το κόστος να το αναλάβει η επιχείρηση ή ο εργαζόμενος της επιχείρησης που επιθυμεί να ασφαλίσει την οικογένειά του. Συνήθως, στην ομαδική ασφάλιση δεν γίνεται προ ασφαλιστικός έλεγχος από τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως στα ατομικά συμβόλαια ασφάλισης ζωής και υγείας. 

Ενδεικτικές καλύψεις που περιλαμβάνουν τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας;

 • Ασφάλιση ζωής (πρόωρη απώλεια ζωής λόγω ατυχήματος/ ασθένειας)
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα/ Μόνιμη μερική ανικανότητα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια/ ατύχημα
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – ΜΑΦ
 • Κάλυψη ημερήσιας νοσηλείας/ χειρουργικής επέμβασης
 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε θέση έως και Α’ (μονόκλινο δωμάτιο)
 • Δυνατότητα κάλυψης εντός και εκτός Ελλάδος
 • Νοσοκομειακό/ χειρουργικό επίδομα
 • Κάλυψη ιατρικών αμοιβών
 • Ασφάλιση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια (απώλεια εισοδήματος)
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα (εντός/ εκτός νοσοκομείου)
 • Επίδομα μητρότητας (φυσιολογικός τοκετός/ καισαρική/ αποβολή)
 • Επιδόματα σοβαρών ασθενειών & παθήσεων
 • Εξωνοσοκομειακές καλύψεις – Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Επισκέψεις σε ιδιωτικούς ιατρούς (επιλογή του ασφαλισμένου)
 • Check up
 • Φάρμακα/ εμβολιασμοί
 • Κάλυψη φυσιοθεραπειών
 • Κάλυψη εξόδων επείγουσας μεταφοράς με κάθε μέσο
 • Έκτακτα και επείγοντα περιστατικά 24/7
 • Οφθαλμολογικές παροχές
 • Οδοντιατρικές παροχές
 • Κάλυψη προϋπάρχουσων παθήσεων (κατά περίπτωση)
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση
 • Επιπλέων καλύψεις σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Δυνατότητα ασφάλισης προσωπικού εταιρειών που έχουν γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ομαδική ασφάλιση επικοινωνήστε μαζί μας

Ασφάλιση Πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις

Ασφάλιση Πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις

Δυστυχώς δε μπορούμε να αποφύγουμε μια καταστροφική κατάσταση, ωστόσο μπορούμε να αποφύγουμε τις οικονομικές συνέπειες μιας καταστροφικής κατάστασης. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί όλο και περισσότερα περιστατικά που έχουν αποδειχθεί καταστροφικά για την ανθρώπινη περιουσία. Τα περιστατικά αυτά οφείλονται σε έντονα φυσικά φαινόμενα (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα) ή στην ανάμειξη του ανθρώπινου παράγοντα (αμέλεια ή πρόθεση). Κάθε πυρκαγιά αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη περιουσία και ασφάλεια. Με την ασφάλιση πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις ο οικονομικός κίνδυνος μπορεί να μετριαστεί.

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) έχουν καταγραφεί στατιστικά στοιχεία περιστατικών που έχουν ζημιώσει πολλαπλές περιουσίες. Η φωτιά στο Μάτι προκάλεσε συνολικά 835 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 34,5 εκατ. €. Στη σεισμική ακολουθία στην Θεσσαλία δηλώθηκαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με συνολική ασφαλισμένη αξία 458 εκατ. €. Το περιστατικό των έντονων χιονοπτώσεων “Μήδεια” όπου αναφέρονται 2.027 ζημιές, το ύψος των οποίων εκτιμήθηκε συνολικά σε 5,5 εκατ. €. Από αυτές, 1.014 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας με την εκτίμηση των αποζημιώσεων να φθάνει τα 3,9 εκατ. €. Επίσης, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις – πλημμύρες) που επικράτησαν στην Κρήτη, 260 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας. Η εκτίμηση των αποζημιώσεων που διεξήχθη άγγιζε τα 20,75 εκατ. €. Κατανοούμε, έτσι, πόσο σημαντική  είναι η ασφάλιση πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις.

Γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε έναν κίνδυνο και να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας. Ένα από τα μέτρα πρόληψης μιας πιθανής καταστροφής της περιουσίας μας, είναι αυτό της ασφάλισης. Μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός, εξασφαλίζετε την αποζημίωση σας για ζημιές από φυσικές και μη καταστροφές. Έτσι, με την ασφάλιση πυρός για κατοικίες και επιχειρήσεις, ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιωθεί για τυχόν οικονομικές απώλειες κατόπιν ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στην περιουσία του.  

Γιατί είναι απαραίτητη η Ασφάλιση Πυρός;

Η ασφάλιση πυρός είναι απαραίτητη καθώς προστατεύει κατοικίες και επιχειρήσεις από απρόσμενα περιστατικά όπως πυρκαγιάς κλπ. κινδύνων. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία έναντι τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στην ασφαλιζόμενη περιουσία. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει καλύψεις για ζημιές που θα προκληθούν και στο περιεχόμενο της ασφαλιζόμενης περιουσίας (έπιπλα, μηχανήματα, εμπορεύματα). Η ασφάλιση πυρός παρέχει αποζημίωση σε κατασκευαστική αξία ενός κτιρίου και συνήθως σε αξία καινούργιου, όσον αφορά το περιεχόμενο. Αποζημιώνει τον ασφαλισμένο, φέρνοντάς τον στην αρχική του οικονομική κατάσταση, πριν την έλευση της ζημιάς που υπέστη.

Ενδεικτικές καλύψεις στην ασφάλιση πυρός:

Η ασφάλιση πυρός μπορεί επίσης να παρέχει καλύψεις από:

 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Πτώση κεραυνού
 • Καπνό
 • Βραχυκύκλωμα
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες πράξεις
 • Πλημμύρα – θύελλα – καταιγίδα
 • Χιόνι – χαλάζι – παγετός
 • Θραύση σωληνώσεων
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ αυτών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ζημιές κλεφτών στην οικοδομή
 • Κλοπή περιεχομένου
 • Θραύση καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών και/ ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών
 • Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημιές σε ιδιοκτησίες τρίτων, από μετάδοση πυρκαγιάς
 • Αποκομιδή συντριμμάτων, κατεδάφισης, συνέπεια επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων
 • Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς
 • Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Προστασία σε περίπτωση υπασφάλισης
 • Προσωπική και οικογενειακή αστική ευθύνη
 • Αξία αντικατάστασης με καινούργιο
 • Σεισμό
 • Απώλεια χρημάτων (μετρητών) συνέπεια ληστείας με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας

Πόσο κοστίζει η ασφάλιση πυρός?

Το κόστος ασφάλισης μιας κατοικίας ή μιας επιχείρησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως:

 • Το έτος κατασκευής του κτιρίου
 • Την κατασκευαστική αξία ή την αξία βελτιώσεων του κτιρίου
 • Την αξία περιεχομένου ή εμπορεύματος
 • Τα τετραγωνικά μέτρα
 • Τον γεωγραφικό τόπο
 • Το ιστορικό ζημιών
 • Τα μέτρα προστασίας κ.α

Για να ζητήσετε πρόταση ασφάλισης της δικής σας κατοικίας ή επιχείρησης επικοινωνήστε μαζί μας.

Δημιουργία κεφαλαίου για παιδιά

Ως γονέας έχετε ως κύριο μέλημα να εξασφαλίσετε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά σας. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικά δύσκολο έργο λόγω του μεταβαλλόμενου τρόπου ζωής και των οικονομικών αλλαγών. Ωστόσο, αποταμιεύοντας τα χρήματά σας μπορείτε να κατοχυρώσετε την μελλοντική επιτυχία των παιδιών σας και την εκπλήρωση των μελλοντικών τους στόχων. Αυτό μπορεί εύκολα να επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία κεφαλαίου για παιδιά, μέσα από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Είναι απαραίτητο να αποταμιεύετε τα χρήματά σας;

Η αποταμίευση των χρημάτων σας θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει την ποιότητα εκπαίδευσης των παιδιών σας και ασφαλώς να τα βοηθήσει στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Θα αποφύγετε, έτσι, την οικονομική πίεση την περίοδο που το παιδί σας θα ενηλικιωθεί, καθώς θα έχετε ήδη προνοήσει για αυτά προσφέροντας τους ένα σημαντικό κεφάλαιο.

Βασικά λόγοι για τους οποίους πρέπει να αποταμιεύσετε για το μέλλον των παιδιών σας

Θα υπάρξουν διάφορα σημαντικά ορόσημα για τα οποία θα πρέπει να εξοικονομήσετε χρήματα. Η καλή εκπαίδευση είναι καθοριστική για την προετοιμασία των παιδιών σας για ένα επιτυχημένο μέλλον. Η επιλογή των σπουδών σε εγχώριο ή διεθνές επίπεδο απαιτεί κεφάλαιο. Εάν δεν αποταμιεύσετε από νωρίς, ίσως δυσκολευτείτε να τους το προσφέρετε όταν θα προχωρήσουν σε αυτό το στάδιο. Έχοντας ένα οικονομικό σχέδιο θα μπορέσετε εύκολα να επενδύσετε σε αυτό.
Επιπρόσθετα, θα έχετε εξασφαλίσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Αυτό έχει να κάνει είτε με το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης ή μιας μικρής επένδυσης, είτε των πρώτων του αναγκαίων αγορών διαβίωσης. Επίσης. θα μπορούσε να είναι η αγορά ενός αυτοκινήτου ή μιας κατοικίας.

Πώς λειτουργούν τα προγράμματα για δημιουργία κεφαλαίου για παιδιά;

Ένας εύκολος τρόπος εξοικονόμησης και επένδυσης χρημάτων είναι μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου για δημιουργία κεφαλαίου για παιδιά. Μέσα από αυτό μπορείτε να εξασφαλίσετε τη συστηματική αποταμίευση, με ποσά τα οποία οι ίδιοι επιλέγετε (ανάλογα με τις δυνατότητες σας) τα οποία στη λήξη τους θα αποφέρουν αναμφισβήτητα ένα κεφάλαιο στα παιδιά σας. Με αυτόν τον τρόπο, αποταμιεύοντας από μικρή ηλικία των παιδιών, εξοικονομείτε χρήματα, εφόσον επενδύονται μέσα από μια ασφαλιστική εταιρεία. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε ή να τροποποιήσετε τον τρόπο επένδυσης των χρημάτων σας προκειμένου να εξασφαλίσετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Γιατί να επιλέξετε να αποταμιεύσετε μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου;

Τα πλεονεκτήματα αποταμίευσης μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου υπερτερούν συγκριτικά με την αποταμίευση χρημάτων σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό. Ορισμένα από αυτά είναι:

 • Υπενθύμιση για αποταμίευση κάθε φορά που έχουμε επιλέξει να καταβάλλουμε ασφάλιστρα για το συμβόλαιο του παιδιού
 • Σταθερή δόση ασφαλίστρων ή αναπροσαρμοζόμενη, για προστασία από τον πληθωρισμό & συσσώρευση μεγαλύτερου κεφαλαίου
 • Υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με αυτά των τραπεζών
 • Ελεύθερη επιλογή πληρωμής δόσης κάθε μήνα (μηνιαίο – 3μηνο – 6μηνο – ετήσιο)
 • Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του ασφαλίστρου/ ασφαλισμένου ποσού
 • Παρέχεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου εφάπαξ ασφάλιστρου
 • Δυνατότητα πρόωρης – μερικής εξαγοράς για άμεση ρευστοποίηση

Στην εταιρεία μας Delta Insurance Consultants συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, δίνοντάς σας την δυνατότητα να έχετε εναλλακτικές προτάσεις. Πάντα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κεφαλαίου για παιδιά επικοινωνήστε μαζί μας.

Ασφάλιση ζωής - Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε

Ασφάλιση ζωής – Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε

Τι είναι η ασφάλιση ζωής?

Η ασφάλιση ζωής, πολλές φορές, συγχέεται με την ασφάλιση υγείας. Ωστόσο, οι δύο αυτές έννοιες διαφοροποιούνται ως προς την κάλυψη που προσφέρουν. Η μεν ασφάλιση υγείας καλύπτει περιστατικά νοσηλείας από ένα ατύχημα ή μια ασθένεια. Η ασφάλιση ζωής καλύπτει τους δικαιούχους που έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση πρόωρου θανάτου του. Το κεφάλαιο δίνεται εφάπαξ σε περίπτωση θανάτου είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια. Η ασφάλεια ζωής, προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες – υποχρεώσεις ή επιθυμίες που έχει ο κάθε ένας. Διαφοροποιείται προκειμένου να εξασφαλίσει τους αγαπημένους του έναντι οικονομικών συνεπειών που θα προκύψουν από την πρόωρη απώλεια ζωής του. Η ασφάλιση ζωής και όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε, χωρίζεται κυρίως σε τρεις κατηγορίες: απλή, ισόβια και μικτή ασφάλιση ζωής.

Τι είναι η απλή ασφάλιση ζωής?

Η απλή ασφάλιση ζωής καλύπτει τον ασφαλισμένο με το κεφάλαιο που ο ίδιος έχει ορίσει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πχ 10 – 20 – 30 χρόνια). Εμπεριέχει είτε σταθερό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο για όλα τα χρόνια ασφάλισης, είτε υφίσταται μείωση του κεφαλαίου κάθε χρόνο. Η περίπτωση μειούμενου κεφαλαίου απευθύνεται κυρίως στην ασφάλιση δανειοληπτών, οι οποίοι σε βάθος χρόνου θα έχουν μικρότερες ανάγκες ασφάλισης, αφού το δάνειό τους μειώνεται. Επιπρόσθετα, η ασφάλιση ζωής μειούμενου κεφαλαίου απευθύνεται και σε γονείς με μικρά παιδιά. Συνήθως έχουν ανάγκη για μεγαλύτερα κεφάλαια όσο τα παιδιά τους είναι μικρής ηλικίας και μικρότερα κεφάλαια όσο εκείνα μεγαλώνουν.

Τι είναι η ισόβια ασφάλιση ζωής?

Σε αντίθεση με την απλή ασφάλιση ζωής, όπου ο ασφαλιζόμενος ορίζει κατά την σύναψη του συμβολαίου τη διάρκεια ασφάλισής του, στην περίπτωση της ισόβιας ασφάλισης δεν ορίζεται η διάρκεια. Έτσι, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δίνεται στους δικαιούχους του, όποτε και αν επέλθει η απώλεια ζωής του. Η ισόβια ασφάλιση ζωής, χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, σε αυτή της ισόβιας ισοβίων καταβολών και σε αυτή της ισόβιας περιορισμένων καταβολών. Στην περίπτωση ισόβιας ισοβίων καταβολών, ο ασφαλιζόμενος πληρώνει τα ασφάλιστρα του συμβολαίου του όσο ζει. Στην περίπτωση ισόβιας περιορισμένων καταβολών, ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ένα διάστημα (να προπληρώσει ουσιαστικά) τα ασφάλιστρα για το συμβόλαιό του και στη συνέχεια να σταματήσει να πληρώνει, ενώ το συμβόλαιο έχει και πάλι ισόβια διάρκεια.

Τι είναι η μικτή ασφάλιση ζωής?

Η μικτή ασφάλιση ζωής, αποδίδει στον ασφαλιζόμενο ή τους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ίδιος, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Στη μικτή ασφάλιση ζωής, ο ασφαλιζόμενος ορίζει το ποσό αλλά και το διάστημα για το οποίο θα είναι ασφαλισμένος. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου, νωρίτερα από την ασφαλιζόμενη διάρκεια, οι δικαιούχοι του λαμβάνουν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. Αν στη λήξη διάρκειας του συμβολαίου, ο ασφαλιζόμενος είναι εν ζωή, τότε το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο το λαμβάνει ο ίδιος. Στην περίπτωση της μικτής ασφάλισης ζωής, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δίνεται σε κάθε περίπτωση, είτε στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο είτε στους δικαιούχους που έχει ορίσει. Για το λόγο αυτό, είναι ακριβότερη η ασφάλιση συγκριτικά με μια απλή ασφάλιση ζωής. Επιπροσθέτως, πολλοί επιλέγουν τη μικτή ασφάλιση για αποταμιευτικούς σκοπούς, εφόσον οι ίδιοι θα λάβουν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση που είναι εν ζωή κατά τη λήξη του συμβολαίου.

Ενδεικτικές καλύψεις που μπορούν να δοθούν με ένα συμβόλαιο ασφάλισης ζωής

Σε ένα συμβόλαιο ασφάλισης ζωής, εκτός από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου, μπορούν να προστεθούν και άλλες καλύψεις όπως:

 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων: Η κάλυψη αυτή είναι γνωστή και ως Α.Π.Α. Ενεργοποιείται στην περίπτωση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια του ασφαλιζόμενου ή συμβαλλόμενου. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τα έξοδα των ασφαλίστρων για το συμβόλαιο.
 • Κεφάλαιο Μόνιμης Ανικανότητας: Η κάλυψη αυτή είναι γνωστή και ως Μ.Ο.Α. Η κάλυψη αυτή, αφορά κεφάλαιο το οποίο δίνεται στον ασφαλιζόμενο, σε περίπτωση που υποστεί μόνιμη ανικανότητα λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.
 • Απώλεια Εισοδήματος: Η κάλυψη αφορά την πρόσκαιρη αναπλήρωση του εισοδήματος του ασφαλιζόμενου, σε περίπτωση ατυχήματος ή/και ασθένειας που θα υποστεί και δεν θα είναι ικανός να εργαστεί. Κυρίως απευθύνεται τους ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος του ασφαλιζομένου, η κάλυψη του αποζημιώνει έξοδα που θα γίνουν εκτός νοσοκομείου.
 • Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών: Σε περίπτωση διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας, ο ασφαλιζόμενος λαμβάνει ένα ποσό που έχει ορίσει ο ίδιος στο συμβόλαιο του.
 • Νοσοκομειακό/ Χειρουργικό Επίδομα: Σε περίπτωση νοσηλείας ή σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης του ασφαλιζομένου, ο ίδιος λαμβάνει ένα ποσό αποζημίωσης που έχει συμφωνηθεί.

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλιση ζωής?

 Η ασφάλιση ζωής απευθύνεται σε όλους όσους η πρόωρη απώλεια ζωής τους θα επέφερε άμεσα οικονομικά προβλήματα στην οικογένειά τους, στην επιχείρησή τους ή σε τρίτους. Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλιση ζωής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από ένα φυσικό πρόσωπο σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο είτε από ένα νομικό πρόσωπο σε ένα φυσικό πρόσωπο.

Ορισμένα παραδείγματα ασφάλισης:

 • Οικογένειες
 • Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Επιχειρηματίες
 • Ιδιώτες με δάνεια
 • Συνέταιροι (ασφάλιση συνεταίρων)
 • Επιχειρήσεις που ασφαλίζουν ανθρώπους «κλειδιά»
 • Ασφάλιση ζωής ως προστασία από φόρους κληρονομίας και μεταβίβασης περιουσίας

Πόσο κοστίζει η ασφάλιση ζωής?

Το κόστος ασφάλισης ζωής εξαρτάται κυρίως από παράγοντες όπως: η ηλικία του ασφαλιζόμενου, το επάγγελμα, το πιθανό ιστορικό υγείας, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, την ασφαλιστική εταιρεία και πιθανές άλλες καλύψεις που περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο ασφάλισης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση ζωής και όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την ασφάλιση ζωής επικοινωνήστε μαζί μας