Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη – Μεταφορά ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων – απορριμμάτων

06 Οκτ

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη – Μεταφορά ΜΗ επικίνδυνων αποβλήτων – απορριμμάτων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4685/2020 – Άρθρο 85 «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 07/05/2020 και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων, που συλλέγουν και μεταφέρουν ΜΗ επικίνδυνα απόβλητα και θέτει προθεσμία εφαρμογής πέντε (5) μηνών, ήτοι την 7η Οκτωβρίου 2020.

Περιλαμβάνει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες/Θάνατο ή και Υλικές Ζημίες) τρίτων, που οφείλονται σε ατυχηματική Ρύπανση / Μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου από υπαιτιότητα του Ασφαλισμένου, η οποία θα είναι συνέπεια ξαφνικού, απρόβλεπτου, τυχαίου, μη αναμενόμενου, αιφνίδιου και ακούσιου γεγονότος (ατυχήματος).

Η διάταξη αυτή καθιστά την ασφάλιση της αστικής ευθύνης υποχρεωτική για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Η συγκεκριμένη ασφάλιση θα αφορά κάλυψη ζημιών σε τρίτους και στο περιβάλλον, καθώς και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην κατάσταση που βρισκόταν πριν να επέλθει η ζημιά. Ελάχιστο ποσό κάλυψης είναι οι 100.000 ευρώ.

Οι καλύψεις που προσφέρονται είναι η αστική περιβαλλοντική ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστηθέντων του, από αιφνίδια/ξαφνική και απρόβλεπτη ρύπανση – μόλυνση του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συλλογής, φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Η μόλυνση – ρύπανση πρέπει να είναι ατυχηματική.  Επίσης, οι καλύψεις περιλαμβάνουν τα έξοδα και τις δαπάνες που είναι αναγκαία για την απόκρουση οποιασδήποτε απαίτησης ή απαιτήσεων, καθώς και τα ποσά που καταλογίζονται με δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του ασφαλισμένου. Συμπεριλαμβάνονται τα νομικά έξοδα.

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, συνέπεια διαφυγής, διασποράς, απελευθέρωσης ή εκπομπής κονιορτού, καπνού, ατμού, αιθάλης, αναθυμιάσεων, οξέων, αλκαλικών, τοξικών χημικών, στερεών, υγρών ή αέριων, αποβλήτων ή άλλων ερεθιστικών ουσιών που ρυπαίνουν ή μολύνουν τα εδάφη, την ατμόσφαιρα ή τις πηγές, τις λίμνες και τα υδάτινα ρεύματα.

Απαίτηση για να καλύψει η ασφαλιστική εταιρεία το κάθε γεγονός είναι το περιστατικό της μόλυνσης – ρύπανσης να είναι ξαφνικό, ατυχηματικό, απρόβλεπτο και ακούσιο, να έχει έναρξη εντός της περιόδου ασφάλισης και να έχει γνωστοποιηθεί στον ασφαλισμένο εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την έναρξη του. Ακόμα, το περιστατικό πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρεία εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία έλαβε ή άρχισε να λαμβάνει χώρα το περιστατικό.

Επιπροσθέτως, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς σχετικά με την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, στοιβασία και αποθήκευση επικίνδυνων φορτίων.  Πρέπει να γνωρίζει αν έχει στην κατοχή του επικίνδυνα φορτία και να το δηλώσει, τα υπό μεταφορά φορτία πρέπει να έχουν συσκευαστεί καταλλήλως και τυχόν διαφορετικά φορτία αποβλήτων – απορριμμάτων πρέπει να είναι διαχωρισμένα μεταξύ τους.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, καθώς επίσης ευθύνη υπεργολάβων έναντι τρίτων

Δεν καλύπτονται περιπτώσεις σταδιακής – βαθμιαίας μόλυνσης του περιβάλλοντος, μεταφορά των αποβλήτων – απορριμμάτων δια θαλάσσης, κατεργασία, επεξεργασία, ανακύκλωση, αποθήκευση, απόρριψη, ενταφιασμός τοξικών ή επικίνδυνων αποβλήτων – απορριμμάτων. Δεν καλύπτονται από την συγκεκριμένη ασφάλιση ζημιές αυτοκινήτων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης και του προσωπικού της και ζημιές σε όμορα. Τέλος, δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των χώρων στους οποίους λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα του ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημιστικών πινακίδων, εξωτερικών επιγραφών και τεντών. Τέτοιες ευθύνες για αποζημίωση μπορούν να καλυφθούν μόνο από τις αντίστοιχες καλύψεις των Ειδικών Όρων Αστικής Ευθύνης από την λειτουργία του χώρου που στεγάζει τις δραστηριότητες του ασφαλισμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ