Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων – Surety Bonds?

03 Σεπ
asfalisi-eggyhsewn-surety-bonds-interamerican

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων – Surety Bonds?

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety Bonds) δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβούν στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω ενός προγράμματος ασφάλισης. Ένα πρόγραμμα ασφάλισης εγγυάται την εκπλήρωση μιας σειράς υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων.

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε – και αντιμετωπίζουμε – στα χρόνια της κρίσης ήταν και είναι η δυσκολία χρηματοδότησης, καθώς και τα υψηλά επιτόκια από την πλευρά των τραπεζών. Αυτό το γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα την αναβολή ή και ακύρωση των αναπτυξιακών/ τεχνικών έργων, αλλά και προβλήματα τα οποία έφεραν αφερέγγυοι συνεργάτες πελάτες και συνέταιροι. Μέσα στα χρόνια της κρίσης, εφόσον η χρηματοδότηση από τράπεζες ήταν σχεδόν ανέφικτη, προέκυψαν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης τέτοιων project, όπως ομόλογα, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων περιέχει τρία (3) μέρη:

 • Εγγυητής (Ασφαλιστική Εταιρεία)
 • Δικαιούχος
 • Λήπτης της Ασφάλισης (Ασφαλισμένος).

Ο Εγγυητής δεσμεύεται απέναντι στον Δικαιούχο να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του Λήπτη της Ασφάλισης.

Μέσω της  Ασφάλισης Εγγυήσεων, μια επιχείρηση μπορεί να ασφαλιστεί για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, έως ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο, σε περίπτωση που  η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του, έναντι ενός προκαθορισμένου ασφαλίστρου.  Δίνοντας ένα παράδειγμα: Μια τεχνική εταιρεία, αναλαμβάνει την αποπεράτωση ενός τεχνικού έργου μέσω μιας σύμβασης. Η τεχνική εταιρεία (Λήπτης της Ασφάλισης), συνάπτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ασφαλιστική σύμβαση) με μια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία εκδίδει εγγυητική επιστολή με την οποία αναλαμβάνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι ένα ορισμένο ποσό, να καλύψει τον ιδιοκτήτη του έργου (Δικαιούχο) για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την πλημμελή εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων της τεχνικής  εταιρείας.

Διεθνώς, η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρίας σε διαγωνισμούς και τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή παροχής υπηρεσιών από μέρους της. Σκοπός της εγγυητικής επιστολής, μέσω ασφάλισης εγγυήσεων, είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε περίπτωση που η επιχείρηση βρεθεί σε αδυναμία. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σε συνδυασμό με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλιζόμενου, προκειμένου ο ίδιος να απολαμβάνει πλήρη κάλυψη. Παρ όλα αυτά, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι απαραίτητο να υποθηκευτούν πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας, σε αντίθεση με ό,τι είθισται μέχρι σήμερα μέσω των τραπεζών.

Ποιοι κλάδοι χρειάζονται την Ασφάλιση Εγγυήσεων;

Μέσω της Ασφάλισης Εγγυήσεων, μπορούν να ασφαλιστούν κυρίως κλάδοι όπως:

 • Κατασκευαστικός κλάδος
 • Τουριστικός κλάδος
 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
 • Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών
 • Φαρμακοβιομηχανία
 • Εμπόριο ρουχισμού

Διάφοροι τύποι συμβολαίων Ασφάλισης Εγγυήσεων:

Συμβόλαιο Εγγυήσεων στο πλαίσιο Συμβάσεων:

 • Συμμετοχή σε Διαγωνισμό (Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα)
 • Ανάληψη Προκαταβολών
 • Καλής Εκτέλεσης Έργου
 • Συντήρησης/ Καλής Λειτουργίας

Συμβόλαια Εγγυήσεων στο πλαίσιο Εμπορικών Συναλλαγών

 • Καλής Πληρωμής.
 • Φορολογικών & Τελωνειακών Δασμών.

Κατηγορίες Ασφάλισης Εγγυήσεων

 • Contract Surety Bonds, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε κτιριακά και κατασκευαστικά έργα διασφαλίζοντας την εκτέλεσή τους και την κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς ορισμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών
 • Commercial Surety Bonds, που διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων και την εκτέλεση της υποχρέωσης ή δέσμευσης

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ασφάλισης Εγγυήσεων?

 • Μέσω της Ασφάλισης Εγγυήσεων παρέχονται καλύτεροι όροι πίστωσης καθώς και ευκολότερη και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • Ως μέσο εγγύησης, αποτελεί μια καινοτομία στον χώρο με μεγάλη αποδοχή διεθνώς
 • Ως διαδικασία παρέχει λιγότερη γραφειοκρατία, καθώς επίσης δεν είναι τόσο σύνθετη
 • Ο πιθανός υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός δεν επηρεάζεται εφόσον δεν εμπλέκεται κάπου η τράπεζα
 • Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για μια ασφάλιση εγγυήσεων είναι συνήθως οικονομικότερα σε σύγκριση με το κόστος έκδοσης μιας τραπεζικής εγγύησης
 • Η ασφαλιστική εταιρεία δεν υποχρεώνει την επιχείρηση να υποθηκεύσει περιουσιακά της στοιχεία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις

Παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες, με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην χώρα μας, όμως, οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης στην οποία ζούμε και δραστηριοποιούμαστε και κατόπιν της νομοθεσίας που ισχύει από το 2018, σύμφωνα με τον 4412/16, νόμιμα οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδοθούν όχι μόνο από τράπεζες αλλά και από ασφαλιστικές εταιρείες.

Πηγή: Interamerican

Στη Delta Insurance Consultants, συνεργαζόμαστε με ένα πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται και στην Ασφάλιση Εγγυήσεων. Έτσι, παρέχουμε τη δυνατότητα σε εσάς να εκδώσετε μια εγγυητική επιστολή άμεσα μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα συνοδεύει τη σύμβασή σας, σύμφωνα με το επιθυμητό όριο κάλυψης και τους καλύτερους δυνατούς όρους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.